article

Teachers’ opinions on the opportunities for increasing the attractiveness of the subjects Introduction to Science, Natural Science, Natural History, and Biology at primary and secondary schools.

Martin Semecký, Jan Mourek

information

volume: 31
year: 2022
issue: 1
fulltext: PDF

online publishing date: 17/5/2022
DOI: 10.14712/25337556.2022.1.1
ISSN (Online): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstract

A number of studies show that the interest of pupils in primary and secondary schools in science subjects is declining. Most Czech authors study this issue from the perspective of pupils. The aim of our research was therefore to learn the opinions of, and hear suggestions from, teachers on the opportunities for making education more attractive and increasing the popularity of the subjects Introduction to Science, Natural Science, Natural History, and Biology in primary and secondary schools and to compare these school levels with one another. The research was carried out by qualitative analysis of semi-structured interviews with twelve active teachers from the Liberec region who teach the above-mentioned subjects at the first stage of basic school (= ISCED 1; 4 teachers), the second stage of basic school (= ISCED 2; 4 teachers), and at the higher and lower levels of grammar school (= ISCED 2+3; 4 teachers). The respondents mentioned that everything depends on the teacher, the age, the social composition of the pupils, and also on the topic taught. Among the topics that are attractive to students, teachers named, for example, human biology and zoology, especially regarding mammals. On the contrary, the students considered the themes focused on minerals and rocks and botany to be unattractive. Most teachers mentioned that they like to teach topics that are popular with students. The popularity of the subject can be increased, for example, by the use of visual aids and short videos and by the inclusion of inquiry-based research teaching. The pupils also appreciate the inclusion of practical examples and knowledge that they can use in their everyday lives.


keywords

natural science subjects, attractiveness, popularity, obstacles, teaching methods, teachers‘ opinions

fulltext (PDF )

PDF

References

Baram-Tsabari, A., Ricky, J. Seithi, R. J., Bry, L., Yarden, A. (2010). Identifying Students´ Interests in Biology Using a Decade of Self-Generated Questions. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, vol. 6, no. 1, s. 63-75. https://doi.org/10.12973/ejmste/75228

Bílek, M. (2008). Zájem žáků o přírodní vědy jako předmět výzkumných studií a problémy aplikace jejich výsledků v pedagogické praxi. Acta Didactica, FPV UKF Nitra, s. 1-5.

Bukáčková, A. (2016). Efektivita výuky poznávání organismů na příkladu krytosemenných rostlin [Diplomová práce]. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta. Získáno z https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120226023

Bukáčková, A. & Janštová, V. (2017). Methods of Teaching Organism Recognition. How Recommendation and Practice Differ. In M. Rusek, D. Stárková, I. B. Metelková (Eds.), Project-based Education in Science Education XIV. (s. 155-160). Prague: Charles University, Faculty of Education.

Čížková, V. (2006) Experimentální metoda v oborových didaktikách – možnosti a omezení. Příspěvek na konferenci Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu pořádané Katedrou pedagogiky FPE ZČU v Plzni a Českou asociací pedagogického výzkumu pod záštitou rektora ZČU v Plzni doc. Ing. J. Průši, CSc., ve dnech 5.–7. září 2006 na ZČU. Získáno z https://capv.cz/experimentalni-metoda-v-oborovych-didaktikach-moznosti-a-omezeni/

Dopita, M., Grecmanova, H. (2008). Stredoškoláci a zájem o přírodní vědy. e-Pedagogium, s. 31–47.

Fančovičová, J., Kubiatko, M. (2015). Záujem ţiakov niţšieho sekundárneho vzdelávania o biologické vedy. Scientia in educatione, vol. 6, no. 1, s. 2-13. https://doi.org/10.14712/18047106.151

Held, Ľ. (2011). Konfrontácia koncepcií prírodovedného vzdelávania v Európe. Sciencia in educatione, 2(1), s. 69–79. https://doi.org/10.14712/18047106.18

Höfer, G., & Svoboda, E. (2008). Postoje učitelů základních a středních škol k výuce fyziky. Praha: MATFYZPRESS.

Hrabal, V. a Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál.

Hurd, P. (2002). Modernizing science education. Journal of Research in Science Teaching, 39(1), s. 3-9. https://doi.org/10.1002/tea.10002

Janík, T., Stuchlíková, I. (2010). Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione 1(1), s. 5–32. https://doi.org/10.14712/18047106.3

Janoušková, S., Novák, J., Maršák, J. (2008). Trendy ve výuce přírodovědných oborů z evropského pohledu. Acta Facultatis Paedagiogicae Universitatis Trnaviensis, Ser. D, Supplementum, 2(12), 129-132.

Jones, M. G., Howe, A. & Rua, M. J. (2000). Gender differences in students’ experiences, interests, and attitudes toward science and scientists. Science Education, 84(2), s. 180–192. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-237X(200003)84:2<180::AID-SCE3>3.0.CO;2-X

Kubiatko, M., Švandová, K., Šibor, J. & Škoda, J. (2012). Vnímání chemie žáky druhého stupně základních škol. Pedagogická orientace, 22(1). https://doi.org/10.5817/PedOr2012-1-82

Kubiatko, M. (2013) Postoje žiakov druhého stupňa základných škol k prírodovedným predmetom. Brno, Habilitační práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

Kubiatko, M. (2014). Vplyv rôznych faktorov na postoje žiakov základných škôl k prírodovedným predmetom. Brno, Masarykova univerzita, 182 s.

Lindhal, B. (2003). Pupils’ responses to school science and technology? A longitudinal study of pathways to upper secondary school. Göteborg Studies in Educational Sciences, 196 s.

Lyons, T. (2006). Different countries, same science classes: Students’ experiences of school science in their own words. International Journal of Science Education, 28(6), s. 591-613. https://doi.org/10.1080/09500690500339621

Malcová, K. (2014). Využití expozic Botanické zahrady PřF UK v Praze – Vodní a bahenní rostliny [Diplomová práce]. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta. Získáno z https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/90200/?lang=en

Osborne, J., Collins, S. (2001). Pupils' views of the role and value of the science curriculum: a focus-group study. International Journal of Science Education, 23(5), s. 441-467. https://doi.org/10.1080/09500690010006518

Papáček, M. (2010). Badatelsky orientované přírodovědné vyučování – cesta pro biologické vzdělávání generací Y, Z a alfa? Scientia in educatione, 1(1), s. 33-49. https://doi.org/10.14712/18047106.4

Papáček, M. (2010). Limity a šance zavádění badatelsky orientovaného vyučování přírodopisu a biologie v České republice. Didaktika biologie v České republice, sborník příspěvků semináře, 25. a 26. března 2010. Ed. Papáček, M. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s. 145-162.

Pavelková, I. & Hrabal, V. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál.

Pell, T. & Jarvis, T. (2001). Developing attitude to science scales for use with children of ages from five to eleven years. International Journal of Science Education. 23(8), s. 847-862. https://doi.org/10.1080/09500690010016111

Prokop, P., Komorníková, M. (2007). Postoje k prírodopisu u ţiakov druhého stupňa základných škol. Pedagogika, roč. 57, č. 1, s. 37-46.

Prokop, P., Prokop, M. & Tunnicliffe, S. D. (2007). Is biology boring? Student attitudes toward biology. Journal of Biological Education, 42(1), 36–39. https://doi.org/10.1080/00219266.2007.9656105

Prokop, P., Tuncer, G. & Chudá, J. (2007). Slovakian students' attitudes toward biology. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(4), 287–295. https://doi.org/10.12973/ejmste/75409

Prokop, P., Tuncer, G. & Kvasnicak, R. (2007). Short-Term Effects of Field Programme on Students’ Knowledge and Attitude toward Biology: A Slovak Experience. Journal of Science Education and Technology, 16(3), s. 247–255. https://doi.org/10.1007/s10956-007-9044-8

Rennie, L., Goodrum, D. & Hackling, M. (2001) Science teaching and learning in Australian schools: Results of a national study. Research in Science Education, 31(4), s. 455-498. https://doi.org/10.1023/A:1013171905815

Sellmann, D. & Bogner, F. X. (2012). Effects of a 1-day environmental education intervention on environmental attitudes and connectedness with nature. European Journal of Psychology of Education, 28, s. 1–10. https://doi.org/10.1007/s10212-012-0155-0

Schreiner, C., Svein S. (2004). The relevance of science education. Sowing the Seed of ROSE. Oslo: Acta Didactica, 2004(4), s. 48–68.

Škoda, J., Doulík, P. (2009). Vývoj paradigmat přírodovědného vzdělávání. Pedagogická orientace, roč. 19, č. 3, s. 24–44.

Švaříček, R., Šeďová, K. a kol. (2014). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. 2. Praha: Portál. 378 s.

Trumper, R. (2006). Factors Affecting Junior High School Students' Interest in Biology. Science Education International, 17(1), 31-48. https://doi.org/10.1007/s10956-006-0355-6

Tunnicliffe, S., Ueckert, C. (2011). Early biology: The critical years for learning. Journal of Biological Education, 2011(45), s. 173–175. https://doi.org/10.1080/00219266.2010.548873

Uitto, A. (2014). Interest, Attitudes and Self-Efficacy Beliefs Explaining Upper-Secondary School Students' Orientation Towards Biology-Related Careers. International Journal of Science and Mathematics Education, 12(6), 1425–1444. https://doi.org/10.1007/s10763-014-9516-2

Vitásek, T. (2017). Vztah žáků střední pedagogické školy k biologickému učivu [Diplomová práce] Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. Dostupné z https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/147691

Walterová, E., Černý, K., Greger, D. & Chvál, M. (2010). Školství – věc (ne) veřejná? Názory veřejnosti na školu a vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 307 s.

Williams, Ch., Stanisstreet, M., Spall, K., Boyes, E. & Dickson, D. (2003). Why aren't secondary students interested in physics? Physics Education, 38(4), s. 324–329. https://doi.org/10.1088/0031-9120/38/4/306

Younes, T. (2000). Biological education: Challenges of the 21st century. Biology International, 2000(39), s. 8-13.


We use cookies to analyse our traffic. More information