article

Models in education of biology

Kateřina Jančaříková

information

volume: 26
year: 2017
issue: 1
fulltext: PDF

online publishing date: 30/3/2017
DOI: 10.14712/25337556.2017.1.1
ISSN (Online): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstract

The presented paper builds on a study presented on the international conference ECEL (Jančaříková, Jančařík, 2016). The ECEL paper has been extended and related to the context of Czech pedagogy and science education. Janik and Stuchlikova wrote that PISA study has defined several key areas to be paid attention to by science teachers. One of these areas is work with models. The term “model” can be understood very broadly, it can refer to a drawing of a chemical reaction, a plastic model, a permanent mount (taxidermy) or to advanced 3D projections. Thanks to information and communication technologies, models can be included in lessons almost without limits. However, electronic models are not a universal solution. Efficiency of education using ICT can be negatively affected in case that work with complex models requires such level of abstraction that pupils are not capable of (Harrison, Treagust, 2000). Jančaříková (2015) points out that – due to demands on upper secondary pupils – children must be taught how to relate models to real objects from very early stages. In this paper, we want to point out the fact that not enough attention is paid to work with models – methodology of work with models does not exist and is not taught to pre-service teachers. The paper classifies types of models we come across in lessons, describes basic differences between objects and reality they represent and proposes possible ways of systematic inclusion of models into education. When preparing teaching materials one always has to bear in mind that a model differs from reality and one must check that pupils are aware of these differences. When developing pupils’ competence in working with models, we must proceed from simpler to more difficult models and the steps must be gradual.


keywords

models, projection, abstraction, abstraction in natural sciences, science education, 3D projections, interactive models, home-education, Waldorf education

fulltext (PDF )

PDF

References

ALTMANN, A. (1974) Úvod do didaktiky biologie. Praha : SPN : Ústav pro učitelské vzdělání UK v Praze, s. 320.

ALTMANN, A. (1971) Vyučovací metody v biologii (Kapitola z didaktiky biologie). 1. vyd. Praha : SPN, s. 230.

HANEL, L., HANELOVÁ, J. (2014) Ploštice rodu Elasmucha jako modelová skupina k prezentaci rodičovské péče při přírodovědných školních exkurzích ve střední a severní Evropě. Envigogika, v. 9, n. 1, ISSN 1802-3061. [citace 25.8.2015]. Dostupné na http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/437/555

HARRISON, A. G., TREAGUST, D. F. (2000) A typology of school science models. International Journal of Science Education, 22(9), 1011-1026. https://doi.org/10.1080/095006900416884

HORÁK, B. (2015) Znalost rostlin u studentů gymnázií v Ústeckém kraji. diplomová práce – vedoucí Petr Novotný. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

HORTIN, J. (1980) Visual Literacy and Visual Thinking. Ecucional Resources Information Center, 23 pages.

CHANG, Shi-Kuo, et al. A visual language compiler. In: Proceedings of the 1987 Fall Joint Computer Conference on Exploring technology: today and tomorrow. IEEE Computer Society Press, 1987. p. 300-307. Dostupné na http://crpit.com/confpapers/CRPITV8Chang.pdf

JANČAŘÍKOVÁ, K. (2015) Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků. Praha : Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta, ISBN 978-80-7290-805-9.

JANČAŘÍKOVÁ, K., JANČAŘÍK A. (2016) Work With Models in e-Learning Environments In: European Conference on e-Learning. Academic Conferences International Limited, s. 305-314.

JANČAŘÍKOVÁ, K., MAZÁČOVÁ, N. (2015) Environmentální vzdělávání a výchova. In FROUZ, J., MOLDAN, B. Příležitosti a výzvy environmentálního výzkumu. Praha : Karolinum. ISBN 978-80-246-2667-3.

JANÍK, T., STUCHLÍKOVÁ, I., a kol. (2015) Oborové didaktiky : vývoj – stav – perspektivy. Brno : Masarykova univerzita. [Citace 17.1.2015]. Dostupné na http://www.ped.muni.cz/didacticaviva/data_pdf/knihy/oborove-didaktiky_online.pdf

KOSSLYN, S. M. (1989) Understanding charts and graphs. Applied Cognitive Psychology, 3, 185–226. https://doi.org/10.1002/acp.2350030302

MOUREK, J., LIŠKOVÁ, E. (2010) Biologické sbírky- metody sběru, preparace a uchovávání : příručka k projektu Alma Mater Studiorum, Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta. Dostupné na: http://almamater.cuni.cz/seminare/biologicke-sbirky

OBST, O. (2006) Didaktika sekundárního vzdělávání. Olomouc : Univerzita Palackého, ISBN 80-244-1360-4.

PAVLASOVÁ, L. (2014) Přehled didaktiky biologie. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 60s. ISBN 978-80-7290-643-7.

PIAGET, J. (1999) Psychologie inteligence. Praha : Portál, 167s. ISBN 80-7178-309-9.

ŘEHÁK, B. (1967) Vyučování biologii na základní devítileté škole a střední všeobecné škole : Příspěvek k didaktice biologie. Praha : Svoboda, 296s.

SKINNER, B. F. (1968) The technology of teaching. Appleton-Century-Crofts, 1968. 271 s.

SKALKOVÁ, J. (2007) Obecná didaktika. Praha : Grada Publishing a.s., 328 s. ISBN 978-80-247-1821-7

SLAVÍK, J. (2001) Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky). I. díl. Praha : Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 281 s. ISBN 80-7290-066-8.

STRAKOVÁ, J. (2010) Postoje českých učitelů k hlavním prioritám vzdělávací politiky. In Váňová, R., Krykorková, H. (ed.) Učitel v současné škole. Praha : FF UK, s. 167-175.

SVOBODOVÁ, R. (2016) České alternativní školy a výuka biologie na Waldorfském lyceu v Praze, bakalářská práce – vedoucí Kateřina Jančaříková. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

WHITE WOLF CONSULTING. (2009) Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory.[online] [cit. 2017–01–06] Dostupné na http://vzdelavani.unas.cz/duvody_nezajmu_obory.pdf.


We use cookies to analyse our traffic. More information