article

Interdisciplinary Approach and Teaching of Selected Interdisciplinary Topics in Chemistry and Biology at Czech Grammar Schools

Karolína Kotvaltová Sezemská

information

volume: 28
year: 2019
issue: 1
fulltext: PDF

online publishing date: 28/2/2019
DOI: 10.14712/25337556.2019.1.4
ISSN (Online): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstract

The aim of this paper is to introduce the results of a survey which deals with a topic interdisciplinary approach in chemistry and biology in Czech grammar schools. The survey was carried out in 2017, 218 secondary school teachers participated. Teachers were sent a request to fill a questionnaire. The results have shown that knowledge of chemistry and biology is more often interconnected by teachers with a qualification in chemistry and biology than by teachers with a qualification in biology without chemistry or chemistry without biology. The main restriction of integration is that similar topics in chemistry and biology are not taught in the same period. Especially for teachers with qualification in chemistry without biology and biology without chemistry insufficient knowledge of the second subject is problem too. Interconnection can be supported by appropriate teaching materials or teacher training courses that extend the knowledge of the second subject. Respondents prefer rather lower forms of integration, such as preserving separate subjects with an emphasis on interdisciplinary relationships. As for teaching materials, the respondents prefer the manuals for practical tasks, powerpoint presentations or worksheets which can be used in common lessons. From the topics offered, respondents mostly do not teach detection of different substances, phytoremediation, nanoparticles and nanomaterials, influence of stressors on plant growth. At least marginally mentioned topics are the metabolism of plants, natural substances and their use, biocatalysis and bioinhibitors, proteins or nucleic acids. The questioned teachers showed interest especially in teaching materials for topics of substance toxicity, nanoparticles and nanomaterials, natural substances and their use, or genetically modified organisms.


keywords

Interdisciplinary approach, interdisciplinary topics, questionnaire survey, biology, chemistry

fulltext (PDF )

PDF

References

Altmann, A. (1975). Metody a zásady ve výuce biologii. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Dušek, B. (2000). Kapitoly z didaktiky chemie. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická.

Bethel, C. M. & Lieberman, R. L. (2014). Protein Structure and Function: An Interdisciplinary Multimedia-Based Guided-Inquiry Education Module for the High School Science Classroom. Journal of Chemical Education. 91(1), 52-55. https://doi.org/10.1021/ed300677t

Collins, J. W. & O'Brien, P. N. (2003). The Greenwood Dictionary of Education. Westport, Connecticut: Greenwood press.

Doubrava, L., Štefflová, J. & Švancar, R. (2002). Potřebují školy třetí aprobaci? [online]. [cit. 2018-08-01]. Dostupné z: http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=3847

Eurydice (2011). Science education in Europe: national policies, practices and research. Text compl. in Oct. 2011. Brussels, [Belgium]: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.

Fogarty, R. (1991). Ten Ways to Integrate Curriculum. In: The Mindful School: How to Integrate the Curricula. 3rd. Palatine: Skylight Publishing, s. 61-65.

Godin, E. A., Kwiek, N., Sikes, S. S., Halpin, M. J., Weinbaum, C. A., Burgette, L. F., … Schwartz-Bloom, R. D. (2014). Alcohol Pharmacology Education Partnership: Using Chemistry and Biology Concepts To Educate High School Students about Alcohol. Journal of Chemical Education. 91(2), 165-172. https://doi.org/10.1021/ed4000958

Hejnová, E. (2011). Integrovaná výuka přírodovědných předmětů na základních školách v českých zemích – minulost a současnost. Scientia in educatione. 2(2), 77-90. ISSN 1804-7106.

Hesová, A. (2011). Integrace ve výuce. Metodický portál RVP [online]. [cit. 2018-08-23]. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/12039/INTEGRACE-VE-VYUCE.html/

Lepil, O. (2006). Integrovaný model přírodovědného vzdělávání. Konstruktivismus a jeho aplikace v integrovaném pojetí přírodovědného vzdělávání: Úvodní studie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 61-66. ISBN 80-244-1258-6.

Nařízení Vlády (2017). Nařízení Vlády ze dne 25. září 2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. [online]. [cit. 2017-10-26]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=340/2017&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy.Předpis 341/2017

Papáček, M. (2010). Badatelsky orientované přírodovědné vyučování – cesta pro biologické vzdělávání generací Y, Z a alfa?. Scientia in educatione. 1(1), 33-49.

Podroužek, L. (2002). Integrovaná výuka na základní škole v teorii a praxi. Plzeň: Fraus, Zkušenosti, nápady, inspirace.

Průcha, J. (2017) Moderní pedagogika. Šesté, aktualizované a doplněné vydání. Praha: Portál.

Průcha, J., Mareš, J. & Walterová, E. (2003). Pedagogický slovník. 4. aktualiz. vyd. Praha: Portál.

RVP ZV (2016). kol. autorů. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha, [cit. 2018-07-29]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf

Sezemská, K. & Hybelbauerová, S. (2017). Aktuální témata v chemii a biologii a jejich výuka na středních školách. In: D. Kričfaluši. Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Sborník z mezinárodní konference konané 22. - 24. 5. 2017., (s. 323-331). Ostrava: Ostravská universita.

Skalková-Procházková, J. (1962). Příspěvek k otázce mezipředmětových souvislostí. Pedagogika. (3), 316-325.

Šíba, M. (2009). Integrace biologických poznatků do výuky chemie. Praha. Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta UK.

Šíba, M. (2013). Integrovaná přírodovědná výuka a historie přírodních věd v chemickém vzdělávání. Praha. Disertační práce. Přírodovědecká fakulta UK.

Škoda, J. & Doulík, P. (2007). Jaké možnosti přinášejí RVP ZV pro přírodovědné vzdělávání?. In: Člověk a příroda: první krok k integraci výuky přírodovědných předmětů: sborník příspěvků z mezinárodní elektronické konference. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, s. 6-29.

Škoda, J. & Doulík, P. (2009). Vývoj paradigmat přírodovědného vzdělávání. Pedagogická orientace. 19(3), 24-44. ISSN 211-4669.

Trna, J. (2005). Nastává éra mezioborových didaktik?. Pedagogická orientace. (1), 89-97. ISSN 1211-4669.

Vlček, V. (1981). Současné tendence v integrovaném vyučování přírodních věd. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 26(5), 288-292.


We use cookies to analyse our traffic. More information