článek

Interdisciplinární přístup a výuka vybraných interdiscipli­nárních témat v chemii a biologii v prostředí českých středních škol

Karolína Kotvaltová Sezemská

informace

ročník: 28
rok: 2019
číslo: 1
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 28. 2. 2019
DOI: 10.14712/25337556.2019.1.4
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Cílem příspěvku je představení výsledků šetření týkajícího se mezipředmětových vztahů v chemii a biologii v prostředí českých středních škol. Šetření proběhlo v roce 2017, respondenty bylo 218 středoškolských učitelů chemie a biologie. Učitelům byla rozeslána žádost o vyplnění elektronického dotazníku. Respondenti s odbornou kvalifikací chemie a biologie častěji uváděli, že ve výuce propojují poznatky z chemie a biologie, než učitelé s odbornou kvalifikací biologie bez chemie či chemie bez biologie. Za hlavní překážku integrace poznatků respondenti označili fakt, že se podobná témata v chemii a biologii neprobírají ve stejnou dobu. Především pro učitele s kombinacemi chemie bez biologie a biologie bez chemie jsou problémem nedostatečné znalosti druhého oboru. Častějšímu propojování poznatků z chemie a biologie mohou podle dotazovaných napomoci vhodné výukové materiály či kurzy pro učitele rozšiřující znalosti druhého oboru. Respondenti preferují spíše nižší formy integrace přírodovědných předmětů, jako je zachování samostatných předmětů s důrazem na mezipředmětové vztahy. Z výukových materiálů upřednostňují především návody na praktické úlohy, powerpointové prezentace či pracovní listy využitelné v běžných hodinách. Z nabízených témat respondenti nejčastěji vůbec nevyučují témata, jako jsou možnosti detekce různých látek, fytoremediace, nanočástice a nanomateriály, vliv stresorů na růst a vývoj rostlin. Alespoň okrajově jsou nejčastěji zmiňována témata metabolismus rostlin, přírodní látky a jejich využití, biokatalýza a bioinhibitory, proteiny či nukleové kyseliny. Dotazovaní učitelé projevili zájem především o materiály k tématům toxicita látek, nanočástice a nanomateriály, přírodní látky a jejich využití či geneticky modifikované organismy.


klíčová slova

Interdisciplinární přístup, interdisciplinární témata, dotazníkové šetření, biologie, chemie

plný text (PDF )

PDF

Reference

Altmann, A. (1975). Metody a zásady ve výuce biologii. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Dušek, B. (2000). Kapitoly z didaktiky chemie. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická.

Bethel, C. M. & Lieberman, R. L. (2014). Protein Structure and Function: An Interdisciplinary Multimedia-Based Guided-Inquiry Education Module for the High School Science Classroom. Journal of Chemical Education. 91(1), 52-55. https://doi.org/10.1021/ed300677t

Collins, J. W. & O'Brien, P. N. (2003). The Greenwood Dictionary of Education. Westport, Connecticut: Greenwood press.

Doubrava, L., Štefflová, J. & Švancar, R. (2002). Potřebují školy třetí aprobaci? [online]. [cit. 2018-08-01]. Dostupné z: http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=3847

Eurydice (2011). Science education in Europe: national policies, practices and research. Text compl. in Oct. 2011. Brussels, [Belgium]: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.

Fogarty, R. (1991). Ten Ways to Integrate Curriculum. In: The Mindful School: How to Integrate the Curricula. 3rd. Palatine: Skylight Publishing, s. 61-65.

Godin, E. A., Kwiek, N., Sikes, S. S., Halpin, M. J., Weinbaum, C. A., Burgette, L. F., … Schwartz-Bloom, R. D. (2014). Alcohol Pharmacology Education Partnership: Using Chemistry and Biology Concepts To Educate High School Students about Alcohol. Journal of Chemical Education. 91(2), 165-172. https://doi.org/10.1021/ed4000958

Hejnová, E. (2011). Integrovaná výuka přírodovědných předmětů na základních školách v českých zemích – minulost a současnost. Scientia in educatione. 2(2), 77-90. ISSN 1804-7106.

Hesová, A. (2011). Integrace ve výuce. Metodický portál RVP [online]. [cit. 2018-08-23]. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/12039/INTEGRACE-VE-VYUCE.html/

Lepil, O. (2006). Integrovaný model přírodovědného vzdělávání. Konstruktivismus a jeho aplikace v integrovaném pojetí přírodovědného vzdělávání: Úvodní studie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 61-66. ISBN 80-244-1258-6.

Nařízení Vlády (2017). Nařízení Vlády ze dne 25. září 2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. [online]. [cit. 2017-10-26]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=340/2017&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy.Předpis 341/2017

Papáček, M. (2010). Badatelsky orientované přírodovědné vyučování – cesta pro biologické vzdělávání generací Y, Z a alfa?. Scientia in educatione. 1(1), 33-49.

Podroužek, L. (2002). Integrovaná výuka na základní škole v teorii a praxi. Plzeň: Fraus, Zkušenosti, nápady, inspirace.

Průcha, J. (2017) Moderní pedagogika. Šesté, aktualizované a doplněné vydání. Praha: Portál.

Průcha, J., Mareš, J. & Walterová, E. (2003). Pedagogický slovník. 4. aktualiz. vyd. Praha: Portál.

RVP ZV (2016). kol. autorů. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha, [cit. 2018-07-29]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf

Sezemská, K. & Hybelbauerová, S. (2017). Aktuální témata v chemii a biologii a jejich výuka na středních školách. In: D. Kričfaluši. Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Sborník z mezinárodní konference konané 22. - 24. 5. 2017., (s. 323-331). Ostrava: Ostravská universita.

Skalková-Procházková, J. (1962). Příspěvek k otázce mezipředmětových souvislostí. Pedagogika. (3), 316-325.

Šíba, M. (2009). Integrace biologických poznatků do výuky chemie. Praha. Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta UK.

Šíba, M. (2013). Integrovaná přírodovědná výuka a historie přírodních věd v chemickém vzdělávání. Praha. Disertační práce. Přírodovědecká fakulta UK.

Škoda, J. & Doulík, P. (2007). Jaké možnosti přinášejí RVP ZV pro přírodovědné vzdělávání?. In: Člověk a příroda: první krok k integraci výuky přírodovědných předmětů: sborník příspěvků z mezinárodní elektronické konference. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, s. 6-29.

Škoda, J. & Doulík, P. (2009). Vývoj paradigmat přírodovědného vzdělávání. Pedagogická orientace. 19(3), 24-44. ISSN 211-4669.

Trna, J. (2005). Nastává éra mezioborových didaktik?. Pedagogická orientace. (1), 89-97. ISSN 1211-4669.

Vlček, V. (1981). Současné tendence v integrovaném vyučování přírodních věd. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 26(5), 288-292.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací