article

Innovation of the state educational program in natural sciences in Slovakia

Peter Kelecsényi, Mariana Páleníková

information

volume: 28
year: 2019
issue: 1
fulltext: PDF

online publishing date: 28/2/2019
DOI: 10.14712/25337556.2019.1.5
ISSN (Online): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstract

The contribution is devoted to the innovated National Education Program, which entered into force in Slovakia on 1.9.2015. We focus on the natural sciences of biology and chemistry. Over the past ten years, pedagogical documents have been amended several times in Slovakia. The reform of education in 2008 was most prominent. In practice, its implementation has encountered a number of difficulties. Today, it can be said that neither the reform of the school nor the teachers were sufficiently prepared and the shortcomings had to be „corrected“. That is why the State Education Program was upgraded. The aim was to adapt pedagogical documents based on experiences from schools. As a result, time-subsidized teaching hours in the curriculum and new educational standards were adjusted. In the article we are writing about the starting points of the reform, describing changes in the curriculum, characterizing the innovative educational standards of biology and chemistry subjects, and pointing out some problems in introducing innovations into school practice.


keywords

Content Standard, Framework Curriculum, Innovated State Education Program, Performance Standard, Educational Area, Learning Standard

fulltext (PDF )

PDF

References

Brestenská, B. 2014. Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní, Univerzita Komenského Bratislava, p. 68, ISBN 978-80-223-3718-2

Ganajová, M., Sotáková, I. 2015. Overovanie porozumenia prírodovedných poznatkov pri výučbe s IBSE nástrojmi formatívneho hodnotenia. In zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bádateľské aktivity vo vzdelávaní, ŠPÚ Bratislava, 2015

Held, Ľ. 2016. Konfrontácia koncepcií prírodovedného vzdelávania v Európe. In: Scientia in educatione, 2(1). 2016, p 69 – 79.

Kelecsényi, P. 2014. Inovácia schopností učiteľa efektívne riadiť vzdelávanie žiakov v oblasti Teplo a energia, dizertačná práca, FMFI UK Bratislava, nepublikované

Kratochvíl V. Pohľad späť (k problému inovácie štátnych vzdelávacích programov). In: Združenie učiteľov chémie. Zborník z 1. medzinárodnej konferencie učiteľov chémie, 2013 https://doi.org/Banská Bystrica, Slovenská republika. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela 2013 p. 12-16.

Lapitková V. Hodnotenie výkonov žiakov v reformovaných prírodovedných programoch. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2011 https://doi.org/p. 118. ISBN 978-80-7165-62-7.

Metodické usmernenie č. 1/2018 k rámcovým učebným plánom základnej školy (delenie tried na hodinách prírodovedných predmetov), 2018. ŠPÚ. Online dostupné na http://www.statpedu.sk/files/sk/svp/metodicke-usmernenia/mu1_aktivity_prirodovedne_predmety_zs.pdf

Siváková, M., Kelecsényi, P., Páleníková, M. 2013. Inovácia Štátneho vzdelávacieho programu a prírodovedné predmety v nižšom sekundárnom vzdelávaní na Slovensku. In: HSCI 2013 10-th International Conference on HANDS-ON SCIENCE. Košice: Pavol Jozef Šafárik Univerzity, 2013. ISBN 978-989-98032-2-0.

Young BD. Súčasné trendy v reformných procesoch vyučovania prírodných vied. In: R&D. Zborník konferencie FAST-DISCO, 1997 https://doi.org/Bratislava, Slovenská republika. Bratislava, MFF UK 2013 p. 18-29.


We use cookies to analyse our traffic. More information