článek

Inovácia štátneho vzdelávacieho programu v prírodovedných predmetoch na Slovensku

Peter Kelecsényi, Mariana Páleníková

informace

ročník: 28
rok: 2019
číslo: 1
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 28. 2. 2019
DOI: 10.14712/25337556.2019.1.5
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Príspevok je venovaný inovovanému Štátnemu vzdelávaciemu programu, ktorý na Slovensku vstúpil do platnosti 1.9.2015 so zameraním sa na prírodovedné predmety biológiu a chémiu. Za posledných desať rokov prešli na Slovensku pedagogické dokumenty niekoľkokrát zmenami. Najvýraznejšou bola reforma školstva v roku 2008. V praxi sa jej zavádzanie stretlo s množstvom ťažkostí. Dnes sa dá konštatovať, že na realizáciu reformy školy ani učitelia neboli dostatočne pripravení a bolo treba „napraviť“ nedostatky. Preto sa pristúpilo k inovácii Štátneho vzdelávacieho programu. Cieľom bolo upraviť pedagogické dokumenty na základe skúseností. Výsledkom boli upravené časové dotácie vyučovacích hodín v učebnom pláne aj nové vzdelávacie štandardy. V článku píšeme o východiskách reformy, popisujeme zmeny v učebnom pláne, charakterizujeme inovované vzdelávacie štandardy predmetov biológia a chémia a poukazujeme na niektoré problémy pri zavádzaní inovácií do školskej praxe.


klíčová slova

obsahový štandard, rámcový učebný plán, inovovaný Štátny vzdelávací program, výkonový štandard, vzdelávacie oblasti, vzdelávací štandard

plný text (PDF )

PDF

Reference

Brestenská, B. 2014. Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní, Univerzita Komenského Bratislava, p. 68, ISBN 978-80-223-3718-2

Ganajová, M., Sotáková, I. 2015. Overovanie porozumenia prírodovedných poznatkov pri výučbe s IBSE nástrojmi formatívneho hodnotenia. In zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bádateľské aktivity vo vzdelávaní, ŠPÚ Bratislava, 2015

Held, Ľ. 2016. Konfrontácia koncepcií prírodovedného vzdelávania v Európe. In: Scientia in educatione, 2(1). 2016, p 69 – 79.

Kelecsényi, P. 2014. Inovácia schopností učiteľa efektívne riadiť vzdelávanie žiakov v oblasti Teplo a energia, dizertačná práca, FMFI UK Bratislava, nepublikované

Kratochvíl V. Pohľad späť (k problému inovácie štátnych vzdelávacích programov). In: Združenie učiteľov chémie. Zborník z 1. medzinárodnej konferencie učiteľov chémie, 2013 https://doi.org/Banská Bystrica, Slovenská republika. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela 2013 p. 12-16.

Lapitková V. Hodnotenie výkonov žiakov v reformovaných prírodovedných programoch. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2011 https://doi.org/p. 118. ISBN 978-80-7165-62-7.

Metodické usmernenie č. 1/2018 k rámcovým učebným plánom základnej školy (delenie tried na hodinách prírodovedných predmetov), 2018. ŠPÚ. Online dostupné na http://www.statpedu.sk/files/sk/svp/metodicke-usmernenia/mu1_aktivity_prirodovedne_predmety_zs.pdf

Siváková, M., Kelecsényi, P., Páleníková, M. 2013. Inovácia Štátneho vzdelávacieho programu a prírodovedné predmety v nižšom sekundárnom vzdelávaní na Slovensku. In: HSCI 2013 10-th International Conference on HANDS-ON SCIENCE. Košice: Pavol Jozef Šafárik Univerzity, 2013. ISBN 978-989-98032-2-0.

Young BD. Súčasné trendy v reformných procesoch vyučovania prírodných vied. In: R&D. Zborník konferencie FAST-DISCO, 1997 https://doi.org/Bratislava, Slovenská republika. Bratislava, MFF UK 2013 p. 18-29.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací