article

An example of the assignment and evaluation of the research task

Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši

information

volume: 28
year: 2019
issue: 3
fulltext: PDF

online publishing date: 30/9/2019
DOI: 10.14712/25337556.2019.3.3
ISSN (Online): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstract

This article provides a sample of assignments and a proposal of worksheets evaluation methodology focused on inquiry tasks. At first, four levels of research were constructed and verified. Worksheet analysis has revealed that pupils have no problem with solving (75.6% of the teams are in the highest level of open research), but with the writing of research and observation findings. Methodology of the assessment of the research tasks included a common part of the scoring: for the chosen level of research, teamwork, implementation and a completed worksheet corresponding to the level of processing. The following items were evaluated in the worksheet: Properly compiling a research problem, research questions, work progress, and describing the results of the solution to the problem. It was found that 43.9% of teams cannot formulate a research problem, 45.2% of teams incorrectly formulate research questions, 43.6% of teams have an unacceptable or missing progression, 90.2% of teams clearly write results and only 9.8% of teams writes the results to the table. By evaluating the self-reflective questionnaire, it was found that pupils are positively perceived as experimenting with „scientific research“. Assigning tasks based on solving practical problems from everyday life motivate them, make them think and provide more sustained knowledge. Analysis of the assessment of worksheet solutions will improve the pupils' level of competence and their competitiveness in international research.


keywords

Inquiry-Based Science Education, formative evaluation of tasks, self-reflective questionnaire, methodology for the evaluation of tasks

fulltext (PDF )

PDF

References

Banchi, H. & Bell, R. (2008). The Many Levels of Inquiry. Science and Children, 46(2), 26–29.

Bartoňová, M. & Juřica, T. (2018). Zachraň skladníka. Vlastní úloha pro projekt SGS.

Blažek, R. (2017). Publikace s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření PISA 2015: Úlohy z přírodovědné gramotnosti a metodika tvorby interaktivních úloh. Praha: Česká školní inspekce.

Čapek, R. (2015). Moderní didaktika: lexikon výukových a hodnotících metod. Praha: Grada.

Činčera, J. (2014). Význam nezávislých expertních center pro šíření badatelsky orientované výuky v České republice. Scientia in educatione, 5(1), 74–81.

Čížková, V. & Čtrnáctová, H. (2016). Současnost a perspektivy badatelsky orientované výuky. Biológia, Ekológia, Chémia, 20(3), 10–13.

Dorier, J. L. & García, F. J. (2013). Challanges and opportunities for the implementation of inquiry-based learning in day-to-day teaching. ZDM Mathematics Education, 45, 837–849. https://doi.org/10.1007/s11858-013-0512-8

Dostál, J. (2013a). Badatelsky orientovaná výuka jako trend soudobého vzdělávání. E-pedagogium, 3(2013), 81–93. https://doi.org/10.5507/epd.2013.034

Dostál, J. (2013b). Experiment jako součást badatelsky orientované výuky. Trendy ve vzdělávání, 6(1), 9–19.

Duncan, R. G., Pilitsis, V. & Piegaro, M. (2010). Development of Preservice Teachers’ Ability to Critique and Adapt Inquiry-based Instructional Materials. Journal of Science Teacher Education. 21(1), 1–14. https://doi.org/10.1007/s10972-009-9153-8

Fajkusová, S. (2018). Rozvoj klíčových kompetencí pomocí BOV. [Diplomová práce] Ostrava: Ostravská univerzita.

Ganajová, M., Sotáková, I. & Siváková, M. (2016). Výučba chémie pre 21. storočie. Biológia, Ekológia, Chémia, 20(3), 2–9.

Ganajová, M. (2016). Bádateľsky orientovaná výučba so zameraním na overovanie porozumenia a rozvoja bádateĺských zručností. In: 11. Mezinárodní seminář studentů doktorského studia oboru Didaktika chemie. Praha, s. 8–19.

Gavora, P. (2000). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

Held, Ĺ, Žoldošová, K., Orolínová, M., Juricová, I. & Kotuĺáková, K. (2011). Výzkumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania: IBSE v slovenskom kontexte. Trnava: Trnavská univerzita.

Hrabica, J. (2018). Od potvrzujícího k otevřenému bádání: laboratorní aktivity pro žáky základních a středních škol. Ostrava. [Diplomová práce] Ostrava: Ostravská univerzita.

Kimáková, K. (2016). Bádateľské aktivity v prírodovednou vzdelávaní, časť B. Ukázky vytvorených metodických a pracovných materiálov z predmetu biológia. Bratislava: ŠPÚ.

Kireš, M., Ješková, Z., Ganajová, M. & Kimáková, K. (2016). Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní, časť A. Bratislava: ŠPÚ.

Lee, O., Hart J. E., Cuevas, P. & Enders, C. (2004). Professional development in Inquiry based science for elementary teachers of diverse student groups. Journal of Research in Science Teaching, 41(10), 1021–1043. https://doi.org/10.1002/tea.20037

McDonald, S. & Butler Songer, N. (2008). Enacting classroom inquiry: Theorizing teachers' conceptions of science teaching. Science Education, 92(6), 973–993. https://doi.org/10.1002/sce.20293

Papáček, M. (2010). Limity a šance zavádění badatelsky orientovaného vyučování přírodopisu a biologie v České republice. In M. Papáček (Ed.), Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. DiBi 2010. Sborník příspěvků semináře konaného 25.–26. března v Českých Budějovicích (145–162). České Budějovice: JČU PedF.

Petr, J., Ditrich, T., Závodská, R. & Papáček, M. (2015). Inquiry based biology education in the Czech Republic: A reflection of five years dissemination. In K. Maaß, B. Barzel, G. Törner, D. Wernish, D. Schäfer & K. Reiz-Konzebovski (Eds.), Education the Educators: International Approaches to Scaling-up Professional Development in Mathematic and Science Education (118–124). [Proceedings of the Conference hosted jointly by the project mascil (mathematics and science for life) and the German Centre for Mathematics Education (DZLM), 15–16 December 2014 in Essen, Germany.] Münster: WTM – Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien.

Petr, J. (2014). Možnosti využití úloh z biologické olympiády ve výuce přírodopisu a biologie. Inspirace pro badatelsky orientované vyučování. České Budějovice.

Petriláková, M. & Čtrnáctová, H. (2014). Badatelsky orientovaná výuka se zamĕřením na organickou chemii. Biológia, Ekológia, Chémia, 18(4), 7–10.

Průcha, J., Walterová, E. & Mareš, J. (2013). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

Radvanová, S., Čížková, V. & Martinková, P. (2018). Mění se pohled učitelů na badatelsky orientovanou výuku? Scientia in educatione, 9(1), 81–103.

Rokos, L. & Vomáčková, V. (2017). Hodnocení efektivity badatelsky orientovaného vyučování v laboratorních pracích při výuce fyziologie člověka na základní škole a nižším stupni gymnázia. Scientia in educatione, 8(1), 32–45.

Starý, K. & Laufková, V. (2016). Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1001-6.

Svobodová, J. (2013). Perspektivy a koncepce přírodovědného vzdělávání. In Magnanimitas, Hradec Králové, The Czech Republic. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2013. 1. vyd. Hradec Králové: European Insitute of Education (167–171).

Trna, J. & Trnová, E. (2015). Moduly s experimenty v badatelsky orientovaném přírodovědném vzdělávání. Brno: PAIDO.

Van Zee, E., H., Hammer, D., Bell, M., Roy, P. & Peter, J. (2005). Learning and teaching science as inquiry: A case study of elementary school teachers' investigations of light. Science Education, 89(6), 1007–1042. https://doi.org/10.1002/sce.20084

Zajacová, M. (2018). Badatelsky orientované vyučování v chemii s využitím počítačem podporovaných experimentů. [Diplomová práce] Ostrava: Ostravská univerzita.


We use cookies to analyse our traffic. More information