článek

Ukázka zadání a hodnocení badatelské úlohy

Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši

informace

ročník: 28
rok: 2019
číslo: 3
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 30. 9. 2019
DOI: 10.14712/25337556.2019.3.3
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Článek poskytuje ukázku zadání a návrh metodiky hodnocení pracovních listů zaměřených na badatelské úlohy. Nejprve byly sestaveny a ověřeny úlohy o čtyřech úrovních bádání. Analýzou pracovních listů bylo zjištěno, že žáci nemají problém s řešením úloh (v nejvyšší úrovni otevřeného bádání řeší úlohu 75,6 % týmů), ale se zápisem výzkumných problémů a vyvozováním závěrů pozorování. Metodika hodnocení badatelských úloh zahrnovala společnou část bodování: za zvolenou badatelskou úroveň, týmovou spolupráci, realizaci a vyplněný pracovní list odpovídající úrovni zpracování. V pracovním listu byly hodnoceny tyto položky: správné sestavení výzkumného problému, výzkumných otázek, postupu práce a popis výsledků řešení problému. Bylo zjištěno, že 43,9 % týmů neumí formulovat výzkumný problém, 45,2 % týmů nesprávně formuluje výzkumné otázky, 43,6 % týmů má nepřijatelný nebo chybějící postup, 90,2 % týmů nepřehledně zapisuje výsledky a pouze 9,8 % týmů zapisuje výsledky do tabulky. Hodnocením sebereflektivního dotazníku bylo zjištěno, že je žáky pozitivně vnímáno samostatné experimentování připomínající „vědecký výzkum“. Zadání úloh založené na řešení praktických problémů z běžného života je motivuje, nutí k přemýšlení a poskytuje trvalejší znalosti. Analýza hodnocení řešení pracovních listů povede ke zlepšení kompetenční úrovně žáků a konkurenceschop­nosti v mezinárodních výzkumech.


klíčová slova

badatelsky orientovaná výuka, formativní hodnocení úloh, sebereflektivní dotazník, metodika hodnocení úloh

plný text (PDF )

PDF

Reference

Banchi, H. & Bell, R. (2008). The Many Levels of Inquiry. Science and Children, 46(2), 26–29.

Bartoňová, M. & Juřica, T. (2018). Zachraň skladníka. Vlastní úloha pro projekt SGS.

Blažek, R. (2017). Publikace s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření PISA 2015: Úlohy z přírodovědné gramotnosti a metodika tvorby interaktivních úloh. Praha: Česká školní inspekce.

Čapek, R. (2015). Moderní didaktika: lexikon výukových a hodnotících metod. Praha: Grada.

Činčera, J. (2014). Význam nezávislých expertních center pro šíření badatelsky orientované výuky v České republice. Scientia in educatione, 5(1), 74–81.

Čížková, V. & Čtrnáctová, H. (2016). Současnost a perspektivy badatelsky orientované výuky. Biológia, Ekológia, Chémia, 20(3), 10–13.

Dorier, J. L. & García, F. J. (2013). Challanges and opportunities for the implementation of inquiry-based learning in day-to-day teaching. ZDM Mathematics Education, 45, 837–849. https://doi.org/10.1007/s11858-013-0512-8

Dostál, J. (2013a). Badatelsky orientovaná výuka jako trend soudobého vzdělávání. E-pedagogium, 3(2013), 81–93. https://doi.org/10.5507/epd.2013.034

Dostál, J. (2013b). Experiment jako součást badatelsky orientované výuky. Trendy ve vzdělávání, 6(1), 9–19.

Duncan, R. G., Pilitsis, V. & Piegaro, M. (2010). Development of Preservice Teachers’ Ability to Critique and Adapt Inquiry-based Instructional Materials. Journal of Science Teacher Education. 21(1), 1–14. https://doi.org/10.1007/s10972-009-9153-8

Fajkusová, S. (2018). Rozvoj klíčových kompetencí pomocí BOV. [Diplomová práce] Ostrava: Ostravská univerzita.

Ganajová, M., Sotáková, I. & Siváková, M. (2016). Výučba chémie pre 21. storočie. Biológia, Ekológia, Chémia, 20(3), 2–9.

Ganajová, M. (2016). Bádateľsky orientovaná výučba so zameraním na overovanie porozumenia a rozvoja bádateĺských zručností. In: 11. Mezinárodní seminář studentů doktorského studia oboru Didaktika chemie. Praha, s. 8–19.

Gavora, P. (2000). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

Held, Ĺ, Žoldošová, K., Orolínová, M., Juricová, I. & Kotuĺáková, K. (2011). Výzkumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania: IBSE v slovenskom kontexte. Trnava: Trnavská univerzita.

Hrabica, J. (2018). Od potvrzujícího k otevřenému bádání: laboratorní aktivity pro žáky základních a středních škol. Ostrava. [Diplomová práce] Ostrava: Ostravská univerzita.

Kimáková, K. (2016). Bádateľské aktivity v prírodovednou vzdelávaní, časť B. Ukázky vytvorených metodických a pracovných materiálov z predmetu biológia. Bratislava: ŠPÚ.

Kireš, M., Ješková, Z., Ganajová, M. & Kimáková, K. (2016). Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní, časť A. Bratislava: ŠPÚ.

Lee, O., Hart J. E., Cuevas, P. & Enders, C. (2004). Professional development in Inquiry based science for elementary teachers of diverse student groups. Journal of Research in Science Teaching, 41(10), 1021–1043. https://doi.org/10.1002/tea.20037

McDonald, S. & Butler Songer, N. (2008). Enacting classroom inquiry: Theorizing teachers' conceptions of science teaching. Science Education, 92(6), 973–993. https://doi.org/10.1002/sce.20293

Papáček, M. (2010). Limity a šance zavádění badatelsky orientovaného vyučování přírodopisu a biologie v České republice. In M. Papáček (Ed.), Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. DiBi 2010. Sborník příspěvků semináře konaného 25.–26. března v Českých Budějovicích (145–162). České Budějovice: JČU PedF.

Petr, J., Ditrich, T., Závodská, R. & Papáček, M. (2015). Inquiry based biology education in the Czech Republic: A reflection of five years dissemination. In K. Maaß, B. Barzel, G. Törner, D. Wernish, D. Schäfer & K. Reiz-Konzebovski (Eds.), Education the Educators: International Approaches to Scaling-up Professional Development in Mathematic and Science Education (118–124). [Proceedings of the Conference hosted jointly by the project mascil (mathematics and science for life) and the German Centre for Mathematics Education (DZLM), 15–16 December 2014 in Essen, Germany.] Münster: WTM – Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien.

Petr, J. (2014). Možnosti využití úloh z biologické olympiády ve výuce přírodopisu a biologie. Inspirace pro badatelsky orientované vyučování. České Budějovice.

Petriláková, M. & Čtrnáctová, H. (2014). Badatelsky orientovaná výuka se zamĕřením na organickou chemii. Biológia, Ekológia, Chémia, 18(4), 7–10.

Průcha, J., Walterová, E. & Mareš, J. (2013). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

Radvanová, S., Čížková, V. & Martinková, P. (2018). Mění se pohled učitelů na badatelsky orientovanou výuku? Scientia in educatione, 9(1), 81–103.

Rokos, L. & Vomáčková, V. (2017). Hodnocení efektivity badatelsky orientovaného vyučování v laboratorních pracích při výuce fyziologie člověka na základní škole a nižším stupni gymnázia. Scientia in educatione, 8(1), 32–45.

Starý, K. & Laufková, V. (2016). Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1001-6.

Svobodová, J. (2013). Perspektivy a koncepce přírodovědného vzdělávání. In Magnanimitas, Hradec Králové, The Czech Republic. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2013. 1. vyd. Hradec Králové: European Insitute of Education (167–171).

Trna, J. & Trnová, E. (2015). Moduly s experimenty v badatelsky orientovaném přírodovědném vzdělávání. Brno: PAIDO.

Van Zee, E., H., Hammer, D., Bell, M., Roy, P. & Peter, J. (2005). Learning and teaching science as inquiry: A case study of elementary school teachers' investigations of light. Science Education, 89(6), 1007–1042. https://doi.org/10.1002/sce.20084

Zajacová, M. (2018). Badatelsky orientované vyučování v chemii s využitím počítačem podporovaných experimentů. [Diplomová práce] Ostrava: Ostravská univerzita.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací