článek

Názory učiteľov a žiakov osmeročných gymnázií na písanie odbornej eseje v rámci vyučovania chémie

Dominik Šmida, Elena Čipková, Tibor Nagy

informace

ročník: 30
rok: 2021
číslo: 1
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 24. 3. 2021
DOI: 10.14712/25337556.2021.1.5
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Využívanie odbornej eseje vo vyučovaní chémie rozvíja kritické myslenie žiakov, ich schopnosť pracovať s informáciami z relevantných zdrojov a argumentovať. Zároveň slúži aj ako cenný diagnostický nástroj na identifikáciu predstáv žiakov o rôznych prírodovedných konceptoch. Príspevok mapuje názory učiteľov chémie a žiakov gymnázií na využívanie odbornej eseje, pričom z odpovedí respondentov vyplýva, že esej využíva iba 23 % opýtaných učiteľov a na hodinách chémie ju písalo len 15 % opýtaných žiakov. Učitelia za najväčší problém využívania odbornej eseje považovali jej časovú náročnosť. Učitelia, ktorí esej vo vyučovaní chémie nevyužívajú, väčšinou nemajú o tejto metóde dostatok informácií. Zároveň sa vyjadrili, že písanie eseje by začali využívať, keby mali viac času vo vyučovaní a keby boli presvedčení o jej účinnosti. Prieskum ukázal, že žiaci považujú za dôležité osvojiť si počas ich štúdia na gymnáziu práve tie zručnosti, ktoré je možné rozvíjať prostredníctvom písania odbornej eseje, ako napr. vyhľadávanie a analyzovanie informácií, spracovanie informácií do logického celku a vytvorenie si vlastného postoja k danej problematike.


klíčová slova

odborná esej, vyučovanie chémie, kritické myslenie.

plný text (PDF )

PDF

Reference

BAILEY, S. (2011). Academic Writing: A Handbook for International Students (3. ed.). New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203831656

BETHANY, R. D. (2016). The Plagiarism Polyconundrum. Journal of International Students, 6(4), 1045-1052. Dostupné na https://bit.ly/3pa4ZPq

BÍREŠOVÁ, B. (2014). Ako napísať odbornú esej: Odporúčania k metodike eseje. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta.

BRENNAN, M. J. (1995). Essay Writing in Nursing: Alerting Students and Teachers to the Educational Benefits. Nurse Education Today, 15(5), 351-356. https://doi.org/10.1016/S0260-6917(95)80008-5

BUNCE, D. M. & VANDENPLAS, J. R. (2006). Student recognition and construction of quality chemistry essay responses. Chemistry Education Research and Practice, 7(3), 160-169. https://doi.org/10.1039/B6RP90007K

BURKHALTER, N. (2019). Using Academic Writing to Develop Critical Thinking. In T.V., Dubrovskaya (Ed.). Modern Developments in Linguistics and Language Teaching: The Problem of Method (2. ed., s. 116-123). Penza: Vydavateľstvo PGU.

CABRAL, P. A. & TAVARES, J. (2002). Reading and Writing Skills in Higher Education: lecturersʹ opinions and perceptions. European Conference on Educational Research. Dostupné na: < https://bit.ly/35cBfcF>

COTTRELL, S. (2005). Critical Thinking Skills: Developing Effective Analysis and Argument. New York: Palgrave Macmillan.

GAVORA, P., KOLDEOVÁ, L., DVORSKÁ, D., PEKÁROVÁ, J. & MORAVČÍK, M. (2010). Elektronická učebnica pedagogického výskumu. Bratislava: Univerzita Komenského v BA. Dostupné na: https://bit.ly/32uGOlc

HARAUSOVÁ, H. (2011). Ako aktivizujúco vyučovať odborné predmety. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum v BA.

HOLEČKOVÁ, L. (2017). Přínosy písomného zachycení myšlenek studentů pro vlastní reflexi a rozvoj argumentačních dovedností. In P., Krpálek & K.K., Krelová (Eds.). Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání (s. 47-50). Praha: Extrasystem Praha.

KHAN, S. H. (2019). Constructivism: Towards a Paradigm Shift in Classroom Teaching & Learning. Scholary Research Journal for Interdisciplinary Studies, 6(51), 12455-12463. Dostupné na https://bit.ly/3eJTIAK

LIN, O.P. & MAAROF, N. (2013). Collaborative Writing in Summary Writing: Student Perceptions and Problems. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 90, 599-606. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.07.131

MAGOGWE, J. M. & NKATENG, U. M. (2018). Genre analysis of essays in the Social Sciences: The case of Botswana students. Reading & Writing, 9(1), 1-6. https://doi.org/10.4102/rw.v9i1.137

MAZUROVÁ, H. (2014). Úloha esejí vo výučbe anglického jazyka v ekonomickom odbore. In M., Ľupták & J. Štefková (Eds.). Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte - didaktika, terminológia, preklad (s. 75-80). Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene.

MEDWAY, D., ROPER, S., & GILLOOLY, L. (2018). Contract cheating in UK higher education: A covert investigation of essays mills. British Educational Research Journal, 44(3), 393-418. https://doi.org/10.1002/ berj.3335

MOSKAL, B.M. (2000). Scoring Rubrics: What, When and How? Practical Assessment, Research & Evaluation, 7(3), 1-5. Dostupné na https://bit.ly/38qxToE

PRŮCHA, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2001). Pedagogický slovník: 3, rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Portál.

RIMARČÍK, M. (2007). Štatistika pre prax. [s.l.]: Marián Rimarčík.

QUINTERO, G. C. (2018). What Do Education Students Think About Their Ability to Write Essays? Journal of Technology and Science Education, 8(2), 132-140. https://doi.org/10.3926/jotse.415

VENABLES, A. & SUMMIT, R. (2003). Enhancing scientific essay writing using peer assesment. Innovations in Education and Teaching International, 40(3), 281-290. https://doi.org/10.1080/1470329032000103816

ZEMACH, D.E., & RUMISEK, L.A. (2005). Academic Writing: from paragraph to essay. Oxford: Macmillan Publishers Limited.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací