článek

Mobilné aplikácie vo vyučovaní biológie: prípadová štúdia

Elena Čipková, Michael Fuchs, Adam Vorobeľ

informace

ročník: 31
rok: 2022
číslo: 3
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 17. 1. 2023
DOI: 10.14712/25337556.2022.3.1
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Prudký vedecko-technický rozvoj v posledných desaťročiach viedol k tomu, že sa digitálne technológie stali významnou súčasťou života mnohých ľudí, ktorí ich využívajú pri získavaní informácií a hľadaní riešení rôznych situácií. Medzi najčastejšie využívané digitálne technológie v súčasnosti patria inteligentné mobilné telefóny a mobilné aplikácie. Napriek tomu, že mobilné telefóny a prostredníctvom nich využívané mobilné aplikácie dlho neboli vnímané ako učebné pomôcky, postupne si našli cestu aj do škôl s cieľom zatraktívnenia výučby a podpory vzdelávania žiakov. V súvislosti s tým vznikla potreba tvorby koncepčných rámcov a metodík, ktoré podporia aktívne a zmysluplné využitie mobilných aplikácií s cieľom naplnenia stanovených cieľov vzdelávania. Učitelia vhodným výberom mobilných aplikácií a ich zakomponovaním do výučby môžu žiakom umožniť získavať informácie spojené s obsahom vzdelávania, pozorovať a skúmať rôzne prírodné javy a procesy, ktorých simulácia v podmienkach školskej triedy môže byť náročná. V obsahu príspevku sa preto zameriavame na prezentáciu výsledkov realizovaného kváziexperimentu zameraného na implementáciu mobilných aplikácií do tematického celku Človek a jeho telo a ich vplyv na žiakmi dosahované vzdelávacie výsledky. Získané dáta naznačujú, že využitie mobilných aplikácií môže mať vplyv na úroveň vedomostí žiakov siedmeho ročníka základnej školy.


klíčová slova

mobilné aplikácie, vedomosti, biológia, prípadová štúdia

plný text (PDF )

PDF

Reference

Adamčák, Š., & Nemec, M. (2016). Informovanosť žiakov základných škôl o globálnom polohovom systéme a hre geocaching vo vybraných mestách a obciach východného Slovenska. Studia sportiva, 10(2), 112-120. https://doi.org/10.5817/StS2016-2-11

Allegra, M., Chifari, A. & Ottaviano, S. (2001). ICT to train students towards creativethinking. Educational Technology & Society, 4(2), 48-53.

Akpınar, E. (2014). The use of interactive computer animations based on POE as a presentation tool in primary science teaching. Journal of Science Education and Technology, 23(4), 527-537. https://doi.org/10.1007/s10956-013-9482-4

Bačíková, M. & Janovská, A. 2019. Základy metodológie pedagogicko-psychologického výskumu. Sprievodca pre študentov učiteľstva. Prešov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ŠafárikPress, 154 s.

Bergmann, R., Ludbrook, J., & Spooren, W. P. (2000). Different outcomes of the Wilcoxon-Mann-Whitney test from different statistics packages. The American Statistician, 54(1), 72-77. https://doi.org/10.1080/00031305.2000.10474513

Caballé, S., Xhafa, F., & Barolli, L. (2010). Using mobile devices to support online collaborative learning. Mobile information systems, 6(1), 27-47. https://doi.org/10.1155/2010/935169

Chang, C.-Y., & Hwang, G.-J. (2019). Trends in Digital Game-Based Learning in the Mobile Era: A Systematic Review of Journal Publications od roku 2007 do 2016. International Journal of Mobile Learning and Organisation, 13, 68-90. https://doi.org/10.1504/IJMLO.2019.096468

Chang, K. E., Wu, L. J., Lai, S. C., & Sung, Y. T. (2016). Using mobile devices to enhance the interactive learning for spatial geometry. Interactive Learning Environments, 24(4), 916-934. https://doi.org/10.1080/10494820.2014.948458

Chee, K. N., Yahaya, N., & Ibrahim, N. H. (2018). Factors of students‘ performance based on cognitive level in a mobile learning environment. International Journal of Mobile Learning and Organisation, 12(2), 190-212. https://doi.org/10.1504/IJMLO.2018.090852

Chiang, T. H.-C., Yang, S. J., & Hwang, G.-J. (2014). An augmented reality-based mobile learning system to improve students‘ learning achievements and motivations in natural science inquiry activities. Educational Technology & Society, 17(4), 352- 365.

Chin-ChehYi, P. W. L., Huang, C. F., & Hwang, I. H. (2010). Acceptance of mobile learning: a respecification and validation of information system success. International Journal of Human and Social Sciences, 5(7), 477-481.

Čipková, E., & Barčáková, V. (2018). Miskoncepcie žiakov základnej školy o opornej a pohybovej sústave. Biológia,ekológia, chémia, 22 (3), 24-28.

Deslis, D., Kosmidis, C. V., & Tenta, E. (2018). Using a non-educational mobile game for learning in biology, geography and mathematics: Pokémon go as a case study. In International Conference on Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education (pp. 388-396). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20954-4_29

Edelson, D. C., Gordin, D. N., & Pea, R. D. (1999). Addressing the challenges of inquiry-based learning through technology and curriculum design. Journal of the Learning Sciences, 8(3-4), 391- 450. https://doi.org/10.1080/10508406.1999.9672075

Ertmer, P. A. (1999). Addressing first-and second-order barriers to change: Strategies for technology integration. Educational technology research and development, 47(4), 47-61. https://doi.org/10.1007/BF02299597

Foy, P., & Olson, J. F. (Eds.). (2009). TIMSS 2007 international database and user guide. TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.

Gregussová, M., & Kováčiková, D. (2008). Sú naše deti vo virtuálnom prostredí v bezpečí. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.

Havu-Nuutinen, S., & Keinonen, T. (2010). The changes in pupils‘ conceptions of human body based on science, technology and society based teaching. Journal of Baltic science education, 9(3), 212-223.

Hew, K. F., & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: Current knowledge gaps and recommendations for future research. Educational Technology Research and Development, 55(3), 223-252. https://doi.org/10.1007/s11423-006-9022-5

Hollis, C., Morriss, R., Martin, J., Amani, S., Cotton, R., Denis, M., & Lewis, S. (2015). Technological innovations in mental healthcare: harnessing the digital revolution. The British Journal of Psychiatry, 206(4), 263-265. https://doi.org/10.1192/bjp.bp.113.142612

Hwang, G. J., & Wu, P. H. (2014). Applications, impacts and trends of mobile technology-enhanced learning: a review of 2008-2012 publications in selected SSCI journals. International Journal of Mobile Learning and Organisation, 8(2), 83-95. https://doi.org/10.1504/IJMLO.2014.062346

Iskrenovic-Momcilovic, O. (2020). Contribution of using mobile application on botanical fieldwork in primary school. Interactive Learning Environments, 1-13. https://doi.org/10.1080/10494820.2020.1826531

Jeno, L. M., Grytnes, J. A., & Vandvik, V. (2017). The effect of a mobile-application tool on biology students‘ motivation and achievement in species identification: A Self-Determination Theory perspective. Computers & Education, 107, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.12.011

Karasová, M. (2021). Digitálne kompetencie učiteľa primárneho vzdelávania. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok, 20(5), 262-270.

Kim, H., & Kwon, Y. (2012). Exploring smartphone applications for effective mobile-assisted language learning. Multimedia-Assisted Language Learning, 15(1), 31-57. https://doi.org/10.15702/mall.2012.15.1.31

Kenny, R. F., Van Neste-Kenny, J. M., Park, C. L., Burton, P. A., & Meiers, J. (2009). Mobile learning in nursing practice education: Applying Koole‘s FRAME model.

Koole, M. L. (2009). A model for framing mobile learning. Mobile learning: Transforming the delivery of education and training, 1(2), 25-47.

Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom‘s taxonomy: An overview. Theory into practice, 41(4), 212-218. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4104_2 https://doi.org/10.1207/s15430421tip4104_2

Kukulska-Hulme, A. (2006). Mobile language learning now and in the future. In. Från vision till praktik: Språkutbildning och Informationsteknik (From vision to practice: language learning and IT). Sweden: Swedish Net University (Nätuniversitetet), pp. 295-310.

Lai, C. L., & Hwang, G. J. (2014). Effects of mobile learning time on students‘ conception of collaboration, communication, complex problem-solving, meta-cognitive awareness and creativity. International Journal of Mobile Learning and Organisation, 8(3-4), 276-291. https://doi.org/10.1504/IJMLO.2014.067029 https://doi.org/10.1504/IJMLO.2014.067029

Laktišová, P., & Sršníková, D. (2017). Mobilná aplikácia vo vyučovaní anglického jazyka: risk alebo zisk?. CASALC Review, 6(3), 44-44.

Lang, K. R., & Jarvenpaa, S. (2005). Managing the paradoxes of mobile technology. Information systems management, 22(4), 7-23. https://doi.org/10.1201/1078.10580530/45520.22.4.20050901/90026.2

Laouris, Y., & Eteokleous, N. (2005). We need an educationally relevant definition of mobile learning. In Proceedings of mLearn (Vol. 2005).

Lau, R. W., Yen, N. Y., Li, F., & Wah, B. (2014). Recent development in multimedia e-learning technologies. World Wide Web, 17(2), 189-198. https://doi.org/10.1007/s11280-013-0206-8

Mišianiková, A., Hubeňáková, V., KireŠ, M., Babinčáková, M., Šveda, D., & Šafárik, P. J. (2021, November). Assessment of Digitalization in Primary and Secondary Schools by SELFIE Survey as a part of School Leaders Training. In 2021 19th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications (ICETA) (pp. 252-258). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICETA54173.2021.9726580

Mullis, I. V., Martin, M. O., Foy, P., Kelly, D. L., & Fishbein, B. (2020). TIMSS 2019 international results in mathematics and science. Retrieved from Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center website.

Nagy, T., Nagyová, S., & Mišúrová, P. (2013). Vplyv digitálnych technológií na záujem žiakov o predmet. Biológia, Ekológia, Chémia, 17(4).

Nagyová, S. (2016) Miskoncepcie žiakov z oblasti biológie. In Held Ľ. et al. (2016) Východiská prípravy prírodovedného kurikula pre základnú školu 2020 I. K aktuálnemu stavu prírodovedného vzdelávania. Trnava: Trnavská univerzita, 2016. ISBN 978-80-8082-993-3.

Ng, W. (2015). New digital technology in education. Switzerland: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-05822-1

Nikolopoulou, K. (2019). Motivation and mobile devices‘ usage at school: Pupils‘ opinions. American Journal of Education and Information Technology, 3(1), 6-11.

Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1978). Psychometric theory mcgraw-hill new york. The role of university in the development of entrepreneurial vocations: a Spanish study, 387-405.

O‘Malley, C., Vavoula, G., Glew, J. P., Taylor, J., Sharples, M., & Lefrere, P. (2003). MOBIlearn WP4-Guidelines for learning/teaching/tutoring in a mobile environment. Retrieved February, 14, 2007.

OECD Publishing. (2020). PISA 2018 results (volume V): Effective policies, successful schools. Organisation for Economic Co-operation and Development OECD.

Orr, G. (2010, April). A review of literature in mobile learning: Affordances and constraints. In 2010 6th IEEE International Conference on Wireless, Mobile, and Ubiquitous Technologies in Education (pp. 107-111). IEEE. https://doi.org/10.1109/WMUTE.2010.20

Osborne, J., & Hennessy, S. (2003). Literature review in science education and the role of ICT: Promise, problems and future directions (Vol. 6). London: Futurelab.

Ozdamli, F., & Cavus, N. (2011). Basic elements and characteristics of mobile learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 28, 937-942. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.11.173

Peat, M., & Fernandez, A. (2000). The role of information technology in biology education: an Australian perspective. Journal of Biological Education, 34(2), 69-73. https://doi.org/10.1080/00219266.2000.9655688

Pinkwart, N., Hoppe, H.U., Milrad, M. & Perez, J. (2003) Educational scenarios for the cooperative use of Personal Digital Assistants. Journal of Computer Assisted Learning, 19, 3, 383-391. https://doi.org/10.1046/j.0266-4909.2003.00039.x

Prokop, P., & Fančovičová, J. (2006). Students‘ ideas about the human body: Do they really draw what they know? Journal of Baltic Science Education, (10).

Quinn, C. (2000). mLearning: Mobile, Wireless, In-Your-Pocket Learning. LiNE Zine. Fall.

Rea-Ramirez, M. A., & Clement, J. (1997). Article Title: Conceptual Models Of Human Respiration And Alternative Conceptions [That Present Possible Impediments To Students‘ Understanding].

Reiss, M. J., & Tunnicliffe, S. D. (2001). Students‘ understandings of human organs and organ systems. Research in Science Education, 31(3), 383-399. https://doi.org/10.1023/A:1013116228261

Rikala, J. (2015). Designing a mobile learning framework for a formal educational context. Jyväskylä studies in computing, (220).

Schulz‐Zander, R., Büchter, A. & Dalmer, R. (2002). The role of ICT as a promoter ofstudents‘ cooperation. Journal of Computer Assisted Learning, 18(4), 438-448. https://doi.org/10.1046/j.0266-4909.2002.002.x

Smeets, E. (2005). Does ICT contribute to powerful learning environments in primary education?. Computers & Education, 44(3), 343-355. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2004.04.003

Solvang, L., & Haglund, J. (2018). GeoGebra in physics education. In 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma, Spain. 2-4 July, 2018. (pp. 9667-9674). IATED. https://doi.org/10.21125/edulearn.2018

Suárez, Á., Specht, M., Prinsen, F., Kalz, M., & Ternier, S. (2018). A review of the types of mobile activities in mobile inquiry-based learning. Computers & Education, 118, 38- 55. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.11.004

Šponiar, M., & Brestenská, B. (2015). Mobilné zariadenia vo vyučovaní prírodných vied-faktory výberu zariadenia a implementačné koncepcie. Zborník z 3. národnej konferencie učiteľov chémie, 45. Štátny pedagogický ústav. (2015). Inovovaný ŠVP pre 2. stupeň ZŠ.

Tomková, V. (2011). Videokonferenčný systém ako inovačný prvok vo vzdelávaní. Edukacja-Technika-Informatyka, 2(2), 173-178.

Wheeler, S., Waite, S. & Bromfield, C. (2002). Promoting creative thinking through the useof ICT. Journal of Computer Assisted Learning, 18(3), 367-378. https://doi.org/10.1046/j.0266-4909.2002.00247.x

Wu, W. H., Wu, Y. C. J., Chen, C. Y., Kao, H. Y., Lin, C. H., & Huang, S. H. (2012). Review of trends from mobile learning studies: A meta-analysis. Computers & education, 59(2), 817-827. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.03.016

Yang, H.-C., & Chang, W.-C. (2017). Ubiquitous Smartphone Platform for K-7 Students Learning Geography in Taiwan. Multimedia Tools and Applications, 76, 11651-11668. https://doi.org/10.1007/s11042-016-3325-2

Yap, B. W., & Sim, C. H. (2011). Comparisons of various types of normality tests. Journal of Statistical Computation and Simulation, 81(12), 2141-2155. https://doi.org/10.1080/00949655.2010.520163


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací