článek

Ovplyvňuje aplikácia úloh zameraných na aktívnu prácu s grafmi schopnosť žiakov čítať a interpretovať gra­fy?

Štefan Karolčík, Marián Kráľ, Elena Čipková

informace

ročník: 27
rok: 2018
číslo: 3
plný text: PDF
elektronická příloha

datum elektronické publikace: 1. 10. 2018
DOI: 10.14712/25337556.2018.3.4
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Príspevok pojednáva o výskume, ktorý sa týka schopnosti vytvárať a interpretovať údaje prezentované v grafickej podobe žiakmi základnej školy, ako dôležitej súčasti prírodovednej gramotnosti. V našom výskume sme zisťovali či má systematické zavádzanie vhodných úloh do vyučovania geografie vplyv na rozvoj schopností žiakov interpre­tovať a porozumieť údajom vyjadreným v grafoch. Pre tento účel sme zostavili, pilotne overili a validovali vlastný testovací nástroj pozostávajúci z vybraných úloh použitých v jednotlivých meraniach PISA. Zároveň sme vytvorili sadu originálnych pracovných listov, ktorých učebný obsah podporoval rozvoj schopností žiakov v oblasti čítania nesúvislých textov s uplatnením grafov. Naše výskumné zistenia potvrdili, že dobre didakticky premyslený program výučby podporený kvalitnými učebnými pomôckami pre žiakov. pozitívne ovplyvňujú žiacku schopnosť čítať, interpretovať a rozumieť grafom.


klíčová slova

prírodovedná gramotnosť, čítanie údajov vyjadrených grafom, pracovné listy

plný text (PDF )

PDF

Reference

Al-BALUSHI, S. M., Al-AAMRI, S. S. 2014: The effect of environmental science projects on students’ environmental knowledge and science attitudes. International Research In Geographical And Environmental Education. Vol. 23 , No. 3, pp. 213-227. https://doi.org/10.1080/10382046.2014.927167

American Association for the Advancement of Science (AAAS). 1990. Science for All Americans. New York: Oxford University Press.

BAMFORD, A. (2003). The visual literacy white paper. A report commissioned for Adobe Systems Pty Ltd., Australia. Retrieved Juny 15, 2008, from http://www.adobe.co.uk/education/pdf/adobe_visual_literacy_paper.pdf

FORTNER, R. W. 1995: Earth system changes: Use of science data in environmental education. International Research in Geographical and Environmental Education. Vol. 4, No. 1. pp 107-115. https://doi.org/10.1080/10382046.1995.9964962

GILLETTE, B. 2015: The nature and process of science and applications to geography education: a US perspective. International Research in Geographical and Environmental Education. Vol. 24, No. 1. pp 6-12. https://doi.org/10.1080/10382046.2014.967112

GLAZER, N. (2011). Challenges with graph interpretation: A review of the literature. Studies in Science Education, 47(2), 183-210. https://doi.org/10.1080/03057267.2011.605307

HILL, S. (2006). Multiliteracies in early childhood. In R. New & M. Cochran (Eds.), Early childhood education: an international encyclopedia. Westpost, CT: Greenwood Publishing Group.

HURD, P. D. 1998. Scientific Literacy: New Minds for a Changing World. Science Education. Vol. 8, No. 3, pp. 407–416. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-237X(199806)82:3<407::AID-SCE6>3.0.CO;2-G

KAROLČÍK, Š (2008). Interaktívne elektronické dokumenty a pracovné listy. In: Moderní vyučování, Roč. 12, č. 10, s. 18-19. ISSN 1211-6858

KAROLČÍK, Š., LIKAVSKÝ, P., MÁZOROVÁ, H. (2015). Vývoj vyučovania geografie na základných školách a gymnáziách na Slovensku po roku 1989 a návrh základných koncepčných prvkov nového modelu geografického vzdelávania. Geografický časopis, Roč. 67, 2015, č.3, s. 261-284. ISSN 1335-1257

KAROLČÍK, Š., MÁZOROVÁ, H. (2008). Interaktívne elektronické dokumenty. Informatika v škole. 2008, č.35, s. 44-49, ISSN 1335-616X

KORŠŇÁKOVÁ, P. (2006). PISA-prírodné vedy ÚLOHY 2006. Bratislava: ŠPÚ, 2008. ISBN 978-80-89225-42-2

KORŠŇÁKOVÁ, P. (2008). PISA-prírodné vedy ÚLOHY 2006. Bratislava: ŠPÚ, 2008. ISBN 978-80-89225-42-2

KORŠŇÁKOVÁ, P. - HELDOVÁ, D. et al. (2006). Čitateľská gramotnosť slovenských žiakov v štúdii PISA 2003. Bratislava: ŠPÚ, 2006. ISBN 80-85756-96-X

KORŠŇÁKOVÁ, P. - HELDOVÁ, D. et al. (2009). Národná správa OECD PISA Sk 2009. Bratislava: NUCEM, 2009. ISBN 978–970261–6–5

LEU, D. J., KINZER, C. K., COIRO, J. L., & CAMMACK, D. W. (2004). Towards a theory of new literacies emerging from the internet and other information and communication technologies. In Unrau, N. J. & Ruddell, R. B. (Eds.), Theoretical models and process of reading (5th ed.) (pp. 1570-1613). Newark, DE: International Reading Association.

literacy – definition literacy in English | Oxford Dictionaries, Retrieved July 11, 2017, from <https://en.oxforddictionaries.com/definition/literacy>

Literacy | Define Literacy at Dictionary.com, Retrieved May 23, 2017, from <http://www.dictionary.com/browse/literacy?s=t>

Literacy |Definition of Literacy by Merriam-Webster, Retrieved Juny 18, 2017, from <http://www.merriam-webster.com/dictionary/literate>

LIU, X. 2009. Beyond Science Literacy: Science and the Public. International Journal of Environmental & Science Education. Vol. 4, No. 3, pps. 301-311. ISSN 1306-3065.

LUČENIČOVÁ, K a kol. (2008). Zbierka úloh zo štatistickej gramotnosti. Bratislava: NÚCEM 2008. ISBN 978-89638-07-9

National Research Council (NRC). 1996. National Science Education Standards. Washington, DC: National Academies Press.

NICOLAOU, C. T., NICOLAIDOU, I. A., ZACHARIA, Z. C., & CONSTANTINOU, C. P. (2007). Enhancing fourth graders' ability to interpret graphical representations through the use of microcomputer-based labs implemented within an inquiry-based activity sequence. The Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 26(1), 75.

PADILLA, M. J. 1990. The Science Process Skills. Association for Research in Science Teaching. No. 9004. [online]. Dostupné na: ˂https://www.narst.org/publications/research/skill.cfm> [cit.2015-12-02].

PELTONEN, A. 1997. Reflections of STS discussions in the reform of Finnish ‘Environmental‐science’ education. International Journal of Science Education. Vol. 6 , Iss. 1, pp. 27-40, https://doi.org/10.1080/10382046.1997.9965021

PICONE, Ch., RHODE, J., HYATT, L., PARSHALL, T. 2007. Assessing gains in undergraduate students’ abilities to analyze graphical data. Teaching Issues and Experiments in Ecology. Vol. 5., July, pp. 1-54.

REPOVSKÝ, M. a kol. (2012). Zbierka uvoľnených úloh z testovania matematickej a čitateľskej gramotnosti pre 2. stupeň základných škôl a 1. – 4. ročník osemročných gymnázií. Bratislava: NÚCEM, 2012. ISBN 978-80-970261-8-9

ROBERTS, D. A. 2007. Scientific literacy/science literacy. In S. K. Abell, & Lederman, N. G. (eds.), Handbook of research on science education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

SALAMON, E. 2007. Scientific Literacy in Higher Education. [online]. [cit. 2015 – 02.12.].) Dostupné na internete: <http://people.ucalgary.ca/~tamaratt/SciLit_files/SciLit_Review.pdf>

SAMUELS, M. L., WITMER, J. A., & SCHAFFNER, A. (2012). Statistics for the life sciences. Pearson education.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací