článek

Termochémia vo vyučovaní na základnej škole s využitím bádateľskej metódy

Anna Drozdíková, Gabriela Klimešová

informace

ročník: 29
rok: 2020
číslo: 2
plný text: PDF
elektronická příloha

datum elektronické publikace: 30. 5. 2020
DOI: 10.14712/25337556.2020.2.1
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

V našom príspevku sa venujeme problematike spojenej s metódami výučby na slovenských základných školách v oblasti vyučovania témy Termochémie. Hlavným cieľom nášho výskumu bolo zistiť, či sú žiaci schopní pochopiť podstatu exo a endotermických reakcií, ak je sprístupňovanie nových poznatkov realizované s použitím bádateľskej metódy (IBSE – Inquiry Based Science Education), ktorá je založená na aktívnom zapájaní žiaka do vyučovacieho procesu. Pri voľbe spomínanej metódy sme vychádzali tiež z konceptu Didaktickej rekonštrukcie, ktorá je založená na tzv. prekoncepciách, teda prvotných skúsenostiach žiaka s nejakým pojmom. V zmysle metódy IBSE sme skonštruovali pracovné listy pre žiakov na tému exo a endotermických reakcií. Získané výsledky boli spracované kvalitatívnymi aj kvantitatívnymi metódami. S odstupom času boli získané vedomosti otestované použitím didaktického testu. Výsledky naznačujú, že žiaci sú schopní získavať poznatky z vlastnej skúsenosti, vytvárať hypotézy, hodnotiť pozorované javy a vyvodiť z nich závery. Žiaci boli pri hodinách tohto typu aktívni, kládli vlastné otázky, pozorovali a skúmali. Pozitívne hodnotili vyučovaciu hodinu aj učitelia, ktorí boli v úlohe pozorovateľov. Podľa výsledkov didaktického testu sú tiež získané vedomosti do istej miery dlhodobého charakteru.


klíčová slova

bádateľská metóda, termochémia, základná škola, didaktická rekonštrukcia

plný text (PDF )

PDF

Reference

BANCHI, H. & BELL, R. (2008). The Many Levels of Inquiry. Science and Children. 46 (2), 26–29.

BELL, R., SMETANA, L. & BINNS, I. (2005). Simplifying inquiry instruction. The Science Teacher, 30–34.

ČTRNÁCTOVÁ, H., ČÍŽKOVÁ, V., HLAVOVÁ, L., ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2012). Dovednosti žáků v badatelsky orientované výuce chemie. In. Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity. 31-36.

DALE, E. (1969). Audiovisual methods in teaching. New York: Dryden Press. 534.

Held, Ľ. a kol. (2019). Koncepcia prírodovedného kurikula pre základnú školu 2020.  Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied. ISBN 978-80-568-0197-0.

CHRÁSKA, M. (2016). Metody pedagogického výzkumu - Základy kvantitatívneho výzkumu. 2. vydanie, Praha : Grada publishing, a. s., 256.

JELEMENSKÁ, P., SANDER, E., KATTMANN, U. (2003). Model didaktickej rekonštrukcie -impulz pre výskum v odborových didaktikách. Pedagogika. 53 (2), 191-192.

KAPUCU, S. (2016). Guided Inquiry-Based Electricity Experiments: Pre-service Elementary Science Teachers’ Difficulties. Journal of Education and Future. 5 (2), 71-93 s.

KUHNOVÁ, M (2007). Úvod do modelu didaktickej rekonštrukcie pojmu energia. Inovačné trendy v prírodovednom vzdelávaní. Prírodovedecká fakulta TU: Trnava. ISBN 978-80-8082-131-9

PETLÁK, E. (2018) Paradigmy súčasnej didaktiky. Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe. Pedagogická fakulta UKF: Nitra. ISBN 978-80-558-1277-9

PISA 2015 Results in focus. Dostupné na internete: < http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf > (16.3.2019)

SCHMIDT, H. J. (1995). Students’ Misconceptions - Looking for a Pattern. Science education. 81 (2), 123 – 135. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-237X(199704)81:2<123::AID-SCE1>3.0.CO;2-H

TABER, K. S. (2001). The mismatch between assumed prior knowledge and the learners’ conceptions: A typology of learning impediments. Educational Studies. 27 (2), 159-171. https://doi.org/10.1080/03055690120050392

TÓTHOVÁ, R. (2014). Konštruktivistický prístup vo výučbe ako možnosť rozvoja myslenia žiakov. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum.

TRNA, J. (2011). Využití IBSE ve výuce fyziky. In.: Veletrh nápadů učitelů fyziky. Olomouc: Univerzita Palackého. 237-245.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací