article

Taxonomically Conceived Curriculum of Natural Science/Biology

Lucie Hlaváčová

information

volume: 26
year: 2017
issue: 3
fulltext: PDF

online publishing date: 31/10/2017
DOI: 10.14712/25337556.2017.3.6
ISSN (Online): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstract

The article discusses the concept of taxonomically conceived curriculum which is typical for teaching natural science / biology in the Czech Republic. It is focused on two basic aspects which are occurred in lessons: 1) deductive approach towards teaching, and 2) chronological overview of the topics from “simple to more complex” organisms. The purpose of this paper is to delineate some effective innovations that may contribute to a better understanding of biological knowledge and improve interest in teaching natural science / biology, especially for students of lower secondary schools.


keywords

natural science/biology, inductive approach, chronological sequence of lessons

fulltext (PDF )

PDF

References

ALTMANN, A. (1975). Metody a zásady ve výuce biologii. Praha: SPN.

BÍLEK, M. (2008). Zájem žáků o přírodní vědy jako předmět výzkumných studií a problémy aplikace jejich výsledků v pedagogické praxi. Acta Didactica 2, FPV UKF Nitra.

FANČOVIČOVÁ, J. KUBIATKO, M. (2015). Záujem žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania o biologické vedy. Scientia in educatione 6(1), s. 2–13.

HLAVÁČOVÁ, L. (2016a) Výuka evoluce a přírodního výběru na českých a britských školách. e-Pedagogium 3, s. 127-138.

HLAVÁČOVÁ, L. (2016b). Analýza vědomostí žáků základních a středních škol a interpretace evoluční biologie učiteli v České republice, Anglii a Skotsku. Dizertační práce. Pedagogická fakulta. Univerzita Karlova: Praha.

HRABÍ, L. (2006). Co uvítáme ve výuce přírodopisu. http://www.enviweb.cz. Dostupné online: http://www.enviweb.cz/clanek/priroda/58063/co-uvitame-ve-vyuce-prirodopisu, [cit. 2017-03-03].

JANČAŘÍKOVÁ, K. (2017). Modely v didaktice biologie. Biologie-chemie-zeměpis, 26(1), s. 2-22.

KATTMAN, U.; DUIT, R.; GROPENGIESSER, H., KOMOREK, M. (1997). Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion – Ein Rahmen für naturwissenschaftsdidaktische Forschung und Entwicklung. Zeitschri für Didaktik der Naturwissenschaen, 3, s. 3-18.

KNECHT, P. (2007). Didaktická transformace aneb od “didaktického zjednodušení” k “didaktické rekonstrukci”. Orbis scholae, 2(1), s. 67-81.

LOWE, A. (1997). „Scientific concept development in Solomon Island students: a comparative analysis“, International Journar of Science Education, s. 743-759.

PAPÁČEK, M. (2016). Existují metodologická východiska pro vytváření inovací přípravy učitelů biologie? Biológia ekológia chémia, 20(2). s. 2-8.

PAPÁČEK, M.; ČÍŽKOVÁ, V.; KUBIATKO, M.; PETR, J.; ZÁVODSKÁ, R. (2015). Didaktika biologie: didaktika v rekonstrukci. In.: Stuchlíková, I.; Janík, T. a kol.: Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, s. 225-257.

PASCH, M. a kol. (1998). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 424 s. ISBN 80–7178-127–4.

PAVLASOVÁ, L. (2013). Přehled didaktiky biologie. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

PROKOP, P., PROKOP, M., & TUNNIICLIFFE, S. D. (2007). ‘Is biology boring? Student attitudes toward biology‘. Journal of Biological Education, 1, s. 36–39. https://doi.org/10.1080/00219266.2007.9656105

PROKOP, P., TUNCER, G., & CHUDÁ, J. (2007). Slovakian students’ attitudes toward biology. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(4), s. 287–295.

ŘEHÁK, B. (1965). Vyučování biologii na základní devítileté škole a střední všeobecně vzdělávací škole. Příspěvek k didaktice biologie. Praha: SPN.

ŠKODA, J. & DOULÍK, P. (2011). Psychodidaktika: Metody efektivního a smysluplného učení. Praha: Grada.

TRNA, J. (2005). Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 2. Rámcové vzdělávací programy. Plzeň: Západočeská univerzita. ISBN 80-7043-418-X s. 160-166.

WHITE WOLF CONSULTING (2010). Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory. [online] Dostupné z: < http://www.generacey.cz/uploads/akce_a_aktuality/pardubicky_kraj/Duvody_nezajmu_zaku.pdf >, [cit. 2016-09-11].


We use cookies to analyse our traffic. More information