článek

Názory a povědomí učitelů Moravskoslezského kraje o integrované výuce a její realizaci na středních školách

Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši

informace

ročník: 29
rok: 2020
číslo: 4
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 1. 12. 2020
DOI: 10.14712/25337556.2020.4.2
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Článek předkládá výsledky dotazníkového šetření o povědomí učitelů o integrované výuce na středních školách (dále „SŠ“), které bylo uskutečněno v Moravskoslezském kraji (dále „MSK“) na přelomu roku 2018/2019. Cílem tohoto dotazníkového šetření bylo získat představu o realizaci integrované výuky na SŠ v Moravskoslezském kraji. Článek přináší odpovědi na stanovisko učitelů k realizaci integrované výuky a srovnává předpoklady pro její realizaci stanovené v Rámcových vzdělávacích programech (dále „RVP“) s odpověďmi učitelů. Zjišťuje, z jakých zdrojů učitelé čerpají při přípravě integrované výuky, jakými formami či metodami učitelé realizují ve svých hodinách integrovanou výuku a jaké jsou důvody pro ne­realizaci tohoto způsobu výuky. Článek vyhodnocuje odpovědi celkem 146 respondentů z Moravskoslezského kraje. Zahrnuje odpovědi učitelů různých předmětů z různých typů středních škol. Nejvíce respondentů zařazuje integrovanou výuku do svých hodin formou projektů spojujících poznatky z více předmětů s praktickými zkušenostmi a produktivními činnostmi. Jako nejčastější důvody nerealizace integrované výuky ve výuce respondenti uvedli časovou náročnost, nedostatek vhodných didaktických materiálů a také to, že učitelé nevědí, jakým způsobem konkrétně realizovat integrovanou výuku ve svých hodinách.


klíčová slova

integrovaná výuka, Rámcový vzdělávací program, názory učitelů

plný text (PDF )

PDF

Reference

Bartoňová, M. (2019). Integrovaná výuka přírodovědných předmětů na SŠ. Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra chemie

Hejnová, E. (2011). Integrovaná výuka přírodovědných předmětů na základních školách v českých zemích – minulost a současnost [online]. Scientia in educatione, 2(2), s. 77-90. ISSN 1804-7106. https://doi.org/10.14712/18047106.24

Jeská, H. (2012). Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ. Diplomová práce. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra pedagogiky

Kolektiv autorů. (2001). Národní program rozvoje vzdělávání v České republice – Bílá kniha. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Praha: Tauris. ISBN 978-80-262-0403-9

Kolektiv autorů. (2007). Rámcový vzdělávací program pro gymnázia [online]. Praha: MŠMT.

ISBN 978-80-87000-11-3. Dostupné z: http://www.nuv.cz/file/159

Kolektiv autorů. (2017). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha: MŠMT. Dostupné z: https://www.msmt.cz/file/43792/

Kolektiv autorů. (2019). Podkladová studie. Chemie. Praha: NÚV. Dostupné z: http://www.nuv.cz/file/3632_1_1/

Kotvaltová Sezemská, K. (2019). Interdisciplinární přístup a výuka vybraných interdisciplinárních témat v chemii a biologii v prostředí českých středních škol. Biologie‑chemie-zeměpis [online], 28(1), s. 35-47. ISSN 2533-7556 https://doi.org/10.14712/25337556.2019.1.4

Kuželová, N. (2014). Interdisciplinární přístup k výuce přírodovědných předmětů na středních odborných školách nechemického zaměření. Bakalářská práce. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra chemie a didaktiky chemie

Maršíková, M. & Jelen, V. (2019). Hlavní výstupy z Mimořádného šetření ke stavu zajištění výuky učiteli v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ [online]. MŠMT. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/50371/

Průcha, J. & Walterová, E. & Mareš, J. (2013). Pedagogický slovník. Praha: Portál, s.r.o. ISBN 978-80-262-0403-9

Šíba, M. (2009). Integrace biologických poznatků do výuky chemie. Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra učitelství a didaktiky chemie

Šíba, M. (2013). Integrovaná přírodovědná výuka a historie přírodních věd v chemickém vzdělávání. Disertační práce. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra učitelství a didaktiky chemie

Šimíčková, H. (2001). Názory učitelů na integrované vyučování v primární škole – zpráva z předvýzkumu. Pedagogická orientace, 4, s. 40-52. ISSN 1211-4669

Šimíčková, H. (2005). Transformace české školy a integrované vyučování. Pedagogická orientace, 2, s. 43-52. ISSN 1211-4669

Škoda, J. & Doulík, P. (2007). Jaké možnosti přinášejí RVP ZV pro přírodovědné vzdělávání? In: Člověk a příroda: první krok k integraci výuky přírodovědných předmětů. Sborník příspěvků z mezinárodní elektronické konference. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, s. 7-31. ISBN 978-80-7044-918-9

Šumberová, K. (2014). Integrované téma "Jak přežít na pustém ostrově aneb chemie v praxi". Bakalářská práce. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání

Young, M. F. D. (2002). The Curriculum of the Future. Abingdon, UK: Taylor & Francis. ISBN 978-0-203-20929-5 https://doi.org/10.4324/9780203019191


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací