článek

Modelové prevedenie koncepcie kooperatívného vyučovania na príklade témy zdroje uhľovodíkov

Radoslava Karpeľová, Zuzana Haláková

informace

ročník: 30
rok: 2021
číslo: 1
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 24. 3. 2021
DOI: 10.14712/25337556.2021.1.1
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Kooperatívne vyučovanie sa v súčasnosti mnoho vyučujúcich snaží zakomponovať do bežných i menej tradičných vyučovacích hodín ako koncepciu, ktorá nesie potenciál pre rozvíjanie žiackej spolupráce pri sprístupňovaní rôznych obsahov. Pre prírodovedné predmety je realizovateľné v rôznych témach, či ich častiach. Zakladá sa na princípoch pozitívnej vzájomnej závislosti, individuálnej zodpovednosti, vzájomnej interakcie, využívania sociálnych vzťahov a skupinovej práce. V príspevku načrtneme možnosť jeho realizácie v téme Zdroje uhľovodíkov (charakteristika, ťažba, využitie, fosílne palivá, vplyv na životné prostredie) pre žiakov 9. ročníka základných škôl, event. 4. ročníka (kvarty) osemročných gymnázií. Vybrali sme tri vyučovacie metódy v súlade s obsahovou náplňou učiva o zdrojoch uhľovodíkov, ktoré podporujú kooperatívne vyučovanie v rôznych fázach vyučovacej hodiny chémie, konkrétne asociačnú metódu evokácie, snowballing a metódu šiestich klobúkov. Prostredníctvom nich je možné rozvíjať viaceré kľúčové kompetencie žiakov, umožniť im niesť zodpovednosť za vlastné poznávanie, prehlbovať ich dôveru vo vlastné schopnosti, rozvíjať schopnosť argumentácie, ale i vypočutia názoru spolužiaka, pozrieť sa na problém z rôznych uhlov pohľadu, pracovať vo dvojici, či v menšej skupine. Vo všetkých troch prípadoch uvádzame teoretické uchopenie a pozadie príslušnej metódy, okruh témy, ktorú ňou dokážeme obsiahnuť a pokyny k jej konkrétnemu prevedeniu na vyučovaní.


klíčová slova

kooperatívne vyučovanie, asociačná metóda, snowballing, metóda šiestich klobúkov, zdroje uhľovodíkov

plný text (PDF )

PDF

Reference

ACAR, B. & TARHAN, L. (2007). Effect of Cooperative Learning Strategies on Students‘ Understanding of Concepts in Electrochemistry. Int. J. Sci. Math. Educ. 5, 349-373. https://doi.org/10.1007/s10763-006-9046-7 https://doi.org/10.1007/s10763-006-9046-7

ACAR, B. & TARHAN, L. (2008). Effects of Cooperative Learning on Students‘ Understanding of Metallic Bonding. Res. Sci. Educ. 38, 401–420. https://doi.org/10.1007/s11165-007-9054-9 https://doi.org/10.1007/s11165-007-9054-9

AITHAL, P. S. & KUMAR, P. M. S. (2017). Ideal Analysis for Decision Making in Critical Situation through Six Thinking Hats Method. International Journal of Applied Engineering and Managment 1(2), 1–9.

ANDERSON, R. D. (2007). Inquiry as an organizing theme for science curricula. Handbook of research on science education. pp. 807–830.

BODNER, G. M. (1986). Constructivism: A theory of knowledge. Journal of Chemical Education. 63 (10), 873. https://doi.org/10.1021/ed063p873

BRATT, C. (2008). The jigsaw classroom under test: no effect on intergroup relations evident. J. Comm. Appl. Soc. Psychol. 18, 403–419. https://doi.org/10.1002/casp.946

ČAPEK, R. (2018). Moderní didaktika. Praha: Grada, 624 s. ISBN 978-80-247-3450-7.

EILKS, I. & BYERS, B. (2010). The need for innovative methods of teaching and learning chemistry in higher education-reflections from a project of the European Chemistry Thematic Network. Chemistry Education Research and Practice. 11(4), 233-240. https://doi.org/10.1039/C0RP90004D

GAHR, A. A. (2003). Cooperative chemistry. Journal of College Science Teaching; 32 (5), 311.

HEMRAJ-BENNY, T. & BECKFORD, I. (2014). Cooperative and Inquiry-Based Learning Utilizing Art-Related Topics: Teaching Chemistry to Community College Nonscience Majors J. Chem. Educ. 91 (10), 1618–1622. https://doi.org/10.1021/ed400533r

JOHNSON, D. W. & JOHNSON, R. T. (1999). Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning. Boston, MA: Allyn and Bacon.

KAGAN, S. (1989). The structural approach to cooperative learning. Educational Leadership. 47(4), 12–15.

KARACOP, A., & DOYMUS, K. (2013). Effects of Jigsaw Cooperative Learning and Animation Techniques on Students‘ Understanding of Chemical Bonding and Their Conceptions of the Particulate Nature of Matter. J. Sci. Educ. Technol. 22, 186–203. https://doi.org/10.1007/s10956-012-9385-9

KLOOSTER, D. J., STEELE, J. L. & BLOOME, P. L. (2001). Ideas without boundaries: International education reform through reading and writing for critical thinking. Newark, DE: International Reading Association.

KRULL, E. (2000). Pedagoogilise psühholoogia käsiraamat. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

LAFONT, L., PROERES, M. & VALLET, C. (2007). Cooperative group learning in a team game: role of verbal exchanges among peers. Soc. Psychol. Educ. 10, 93–113. https://doi.org/10.1007/s11218-006-9006-7

LAGO, R. G. M. & NAWANG, A. A. (2007) Influence of Cooperative Learning on Chemistry Students‘ Achievement, Self-efficacy and Attitude. Liceo Journal of Higher Education Research. 5 (1), 209-223. https://doi.org/10.7828/ljher.v5i1.14

LI, M. P. & LAM, B. H. (2013). Cooperative learning. The Active Classroom, The Hong Kong Institude of Education.

LIN, E. (2006). Cooperative learning in the science classroom: A new learning model for a new year. The SciencenTeacher. 34–39.

PANITZ, T. (1999). Collaborative versus Cooperative Learning: A Comparison of the Two Concepts Which Will Help Us Understand the Underlying Nature of Interactive Learning.

PITH, S.; LEHISTE, P.; RAUS, R. & LAZZAREU, M. (2012). The relevance of evocation and reflection cards in the learning process. Problems of Education in the 21st Century. 41, 61–74.

PRATT, S. (2003). Cooperative learning strategies. The Science Teacher; 70 (4); 25.

SILVER, H. F. (1996). Teaching styles and strategies: Interventions to enrich instructional decision-making. Thoughtful Education Press.

TAŞDEMIR, M.; TAŞDEMIR, A. & YILDIRIM, K. (2009). Influence of portfolio evaluation in cooperative learning on student success. Journal of Theory and Practice in Education. 5 (1), 53–66.

THURSTON, A., TOPPING, K.J., TOLMIE, A., CHRISTIE, D., KARAGIANNIDOU, E. & MURRAY, P. (2010). Cooperative learning in science: follow-up from primary to high school. Int. J. Sci. Educ. 32 (4), 501-522. https://doi.org/10.1080/09500690902721673

VALDEZ, A. V., LOMOLJO, A., DUMRANG, S. P. & DIDATA, M. M. (2015). Developing Critical Thinking through Activity -Based and Cooperative Learning Approach in Teaching High School Chemistry. International Journal of Social Science and Humanity, 5 (1), 139–141. https://doi.org/10.7763/IJSSH.2015.V5.440

WAHYNUI, S. (2013). The use of snowballing strategy on teaching reading literary text (short stories). Language Circle Journal of Language and Literature. 7, 53–63.

WACHANGA, S. W. & MWANG, J. G. (2004). Effects of the Cooperative Class Experiment Teaching Method on Secondary School Students‘ Chemistry Achievement in Kenya‘s Nakuru District, International Education Journal. 5 (1), 26–36.

WARFA, A-R., M. (2016). Using Cooperative Learning To Teach Chemistry: A Meta-analytic Review, J. Chem. Educ. 93 (2), 248-255.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací