článek

Miskoncepcie žiakov na základnej škole v téme dýchanie

Denisa Čolláková, Elena Čipková, Zuzana Haláková

informace

ročník: 30
rok: 2021
číslo: 1
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 24. 3. 2021
DOI: 10.14712/25337556.2021.1.2
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

V príspevku sme sa zamerali na identifikáciu nesprávneho porozumenia pojmov žiakmi základných škôl v téme Dýchanie. Skúmali sme ich aktuálne predstavy o dýchaní rastlín, živočíchov a človeka. Viaceré výskumy potvrdzujú, že uvedená problematika nie je pre žiakov na porozumenie jednoduchá, ukazujú sa problémy či už v parciálnom (povrchovom i hĺbkovom), ale i v komplexnom nepochopení. Výskumnému šetreniu sa podrobili žiaci siedmeho ročníka slovenských základných škôl. Ako výskumnú metódu sme použili fenomenografický rozhovor s rámcovou štruktúrou 20 otázok, každý z nich v trvaní 35–40 minút. Podrobne sme zaznamenali, následne transkribovali a analyzovali 15 interview, v ktorých sa vyskytlo 601 rôznych výpovedí. Pri detailnej analýze transkripcií rozhovorov sme postupovali podľa overenej metodiky Sjöströma a Dahlgrena (2002) a Khan (2014) pozostávajúcej zo siedmich etáp. Výpovede žiakov boli kategorizované v siedmich skupinách (mylne štruktúrované, dogmatické, akceptovateľné, naivné, nezodpovedané, indikujúce neznalosť odpovede a iný typ). Ku každej z nich uvádzame konkrétny príklad slovnej repliky a analýzu, na základe ktorých sa nám podarilo identifikovať 16 miskoncepcií v predmetnej oblasti, podrobnejšie popísaných v príspevku.


klíčová slova

dýchanie, fenomenografický rozhovor, miskoncepcie

plný text (PDF )

PDF

Reference

BAJD, B., PRAPROTNIK, L., & MATYASEK, J. (2010). Students’ ideas about respiration: A comparison of Slovene and Czech students. School and Health, 21(2010), 245-251.

ČIPKOVÁ, E., KAROLČÍK, Š., & VÖRÖSOVÁ, N. (2017). Korekcia miskoncepcií žiakov o fotosyntéze a dýchaní rastlín prostredníctvom bádateľsky orientovaného vyučovania. Biologie-Chemie-Zeměpis, 26(3). https://doi.org/10.14712/25337556.2017.3.4

GAVORA, P. (1999). Úvod do metodológie pedagogického výskumu. Bratislava: Univerzita Komenského.

HASLAM, F., & TREAGUST, D.F. (1987). Diagnosing secondary students‘ misconceptions of photosynthesis and respiration in plants using a two-tier multiple choice instrument. Journal of Biological Education, 21 (3), 203-211. https://doi.org/10.1080/00219266.1987.9654897

KHAN, S.H. (2014). Phenomenography: a qualitative research methodology in bangladesh. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 5(2), 34-43.

KRNEL, D., WATSON, R., & GLAŽAR, S. A. (2005). The development of the concept of matter: a cross-age study of how children describe materials. International Journal of Science Education, 27(3), 367-383. https://doi.org/10.1080/09500690412331314441

MAREŠ, J., & OUHRABKA, M. (2001). Dětské interpretace světa a žákovo pojetí učiva. Vybrané otázky školní psychologie. In: ČÁP, J.; MAREŠ, J.: Psychologie pro učitele. Praha, Portál, 411-440.

MARTON, F. (1994). Phenomenography. In The International Encyclopedia of Education. Second edition, Vol. 8. Eds. Torsten Husén & T. Neville Postlethwaite. Pergamon.

MĹKVA, M., & HELD, Ľ. (2013). Miskoncepcie pojmov organickej chémie u absolventov základných škôl po školskej reforme na slovensku. /online/ [cit. 26.2.2017]. Dostupné na: http://www.scied.cz/index.php/scied/article/ viewFile/69/54.

OSUSKÁ, Ľ., & PUPALA, B. (1996). „To je ako zázrak přírody“: fotosyntéza v žiakovom poňatí. Pedagogika. 46(3), 214-223.

ÖZAY, E., & ÖZTAŞ, H. (2003). Secondary students‘ interpretations of photosynthesis and plant nutrition. Journal of Biological Education, 37 (2), 68-70. https://doi.org/10.1080/00219266.2003.9655853

PROKOP, P., USAK, M., ÖZEL, M., & FANČOVIČOVÁ, J. (2009). Children‘s conceptions of animal breathing: A cross - age and cross- cultural comparison. Journal of Baltic Science Education, 8 (3).

SJÖSTRÖM, B., & DAHLGREN, L. O. (2002). Applying phenomenography in nursing research. Journal of advanced nursing, 40(3), 339-345. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2002.02375.x

ŠUŠOL, J. (2007). Posudzovanie relevancie v tradičných a elektronických informačných zdrojoch. Využívanie informácií pri informačnom správaní vo vzdelávaní a vede.

TEKKAYA, C. (2002). Misconceptions as barrier to understanding biology. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(23), 259-266.

YENILMEZ, A., & TEKKAYA, C. (2006). Enhancing Students‘ Understanding of Photosynthesis and Respiration in Plant Through Conceptual Change Approach. Journal Of Science Education and Technology. 15 (1), 81-87. https://doi.org/10.1007/s10956-006-0358-8


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací