článek

Percepce terénní výuky zeměpisu žáky a učiteli

Ivana Jakouběová, Radek Pileček

informace

ročník: 30
rok: 2021
číslo: 1
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 24. 3. 2021
DOI: 10.14712/25337556.2021.1.4
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Výuka zeměpisu na základních a středních školách, včetně gymnázií, prochází vývojem, který reflektuje posun v geografickém výzkumu, proměny prostorové organizace společnosti, ale také odlišné požadavky a cíle vzdělávacího procesu jako takového. S tím souvisí i důraz na zařazování interaktivních forem výuky, které by vhodně doplnily klasický výklad. V hodinách zeměpisu se pak může konkrétně jednat o rozličné podoby terénní výuky, nabízející odlišné možnosti uchopení probírané látky. Dochází při nich k aktivnějšímu zapojení žáků, kteří se mohou například podílet na mapování různých geografických jevů, nebo se zapojovat do řešení konkrétních problémů ve své obci či městě. Hlavním cílem této studie bylo zjistit, jak vnímají terénní výuku klíčoví aktéři vzdělávacího procesu: žáci na jedné straně a učitelé na straně druhé. Pomocí polostrukturovaných interview na pěti vybraných školách v Praze a Středočeském kraji byly analyzovány nejčastěji zmiňované pozitivní a negativní aspekty její realizace a hledány podobnosti i odlišnosti v percepci terénní výuky zeměpisu očima žáků a učitelů. Velice kladně byla hodnocena mimo jiné možnost týmové spolupráce či pobyt ve venkovním prostředí. Dotazovaní učitelé vnímali oproti žákům více odrazujících faktorů: například náročnost výuky v terénu na přípravu nebo zdravotní rizika.


klíčová slova

zeměpis, terénní výuka, kvalitativní výzkum, interview, percepce, Česko

plný text (PDF )

PDF

Reference

ČINČERA, J. (2016). Environmentální výchova z pohledu učitelů. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.14712/18023061.534

ČINČERA, J., & HOLEC, J. (2016). Outdoor education in formal education. Envigogika, 11(2), 1-19. https://doi.org/10.14712/18023061.533

DUBCOVÁ, A. (2013). Didaktika geografie v teréne. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

FOSKETT, N. (1997). Teaching and learning through fieldwork. In Teaching and Learning Geography, 189–201.

GAVORA, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu (2. vydání). Brno: Paido.

HOFMANN, E. (1999). Jedovnice a okolí: modelová oblast pro terénní vyučování. Brno: Cerm.

HOFMANN, E. (2003). Integrované terénní vyučování. Brno: Paido.

HOFMANN, E., TRÁVNÍČEK, M., & SOJÁK, P. (2011). Integrovaná terénní výuka jako systém. In Smíšený design v pedagogickém výzkumu, 310-315. https://doi.org/10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-11

CHRÁSKA, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu: základy kvalitativního výzkumu. Praha: Grada Publishing.

JAKOUBĚOVÁ, I. (2019). Terénní výuka z pohledu různých aktérů (bakalářská práce). Nepublikováno. Univerzita Karlova, Praha.

JÁČ, M. (2013). Zeměpisná exkurze jako terénní cvičení. Geografické rozhledy, 22(3), 16-17.

KRAJHANZL, J. (2014): Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7063-2014

LYNCH, K. (1960). The Image of The City. Cambridge: The MIT Press.

MARADA, M. (2006). Jak na výuku zeměpisu v terénu?. Geografické rozhledy, 15(3), 2-5.

MIOVSKÝ, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada Publishing.

MUNDAY, P. (2008). Teacher Perceptions of the Role and Value of Excursions in Years 7-10 Geography Education in Victoria, Australia. International Research in Geographical and Environmental Education, 17(2), 146-169. https://doi.org/10.1080/10382040802148638

RICKINSON, M., DILLON, J., TEAMEY, K., MORRIS, M., CHOI, M. Y., SANDERS, D., & BENEFIELD, P. (2004). A review of Research on Outdoor Learning. London: King‘s College.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2008). Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: výuka v krajině. Praha: Univerzita Karlova.

SCOTT, I., FULLER, I., & GASKIN, S. (2006). Life without Fieldwork: Some Lecturers‘ Perceptions of Geography and Environmental Science Fieldwork. Journal of Geography in Higher Education, 30(1), 161-171. https://doi.org/10.1080/03098260500499832

SKALKOVÁ, J. (1999). Obecná didaktika. Praha: Institut sociálních vztahů.

SVOBODOVÁ, H., MISAŘOVÁ, D., DURNA, R., ČEŠKOVÁ, T., & HOFMANN, E. (2019): Koncepce terénní výuky pro základní školy. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9246-2019

ŠUPKA, J., HOFMANN, E., & RUX, J. (1993). Didaktika geografie I. Brno: Masarykova univerzita.

ŠVAŘÍČEK, R., & ŠEĎOVÁ, K. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací