článek

POTENCIÁL SKEČNOUTINGU AKO NÁSTROJA NA PODPORU UČENIA SA V GEOGRAFII

Stela Csachová, Daniela Kidonová

informace

ročník: 30
rok: 2021
číslo: 3
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 8. 12. 2021
DOI: 10.14712/25337556.2021.3.2
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Skečnouting je metóda nelineárneho zapisovania vizuálno-textových poznámok. Produktom skečnoutingu je skečnouta – vizuálno-textový materiál, ktorý vzniká aktívnym počúvaním prednášajúceho a zachytávaním jeho myšlienok pomocou vyjadrovacích prostriedkov, ktorými sú napr. štvorec, kruh, trojuholník, štýly písma, farby, zvýraznenia a ďalšie. Skečnouting sa opiera o teóriu duálneho kódovania a teóriu multimediálneho učenia, ktoré sú založené na tom, že jedinec si informáciu zapamätá trvalejšie, keď ju spracováva verbálne a vizuálne zároveň. Táto metóda nachádza svoje uplatnenie aj v školskom prostredí. Príspevok sa zameriava na predstavenie skečnoutingu a objasňuje jeho potenciál ako nástroja na podporu učenia sa žiakov, a to na príklade vzdelávacieho obsahu z geografie. Skečnouting podporuje samostatnosť žiaka, jeho kreativitu, sebavedomie a prezentačné schopnosti. Za bariéry jeho využiteľnosti možno považovať časovú náročnosť, žiacke miskoncepcie, nestotožnenie sa žiaka alebo učiteľa s touto metódou.


klíčová slova

geografia, písanie poznámok, skečnouting, učenie sa

plný text (PDF )

PDF

Reference

BLÁHA, J. D. (2018). Vizuálie a jejich vliv na vnímání světa kolem nás. Geografické rozhledy, 28(2), 4–7.

BRATASH, V., S., RIEKHAKAYNEN, E., I., & PETROVA, T. E. (2020). Сreating and processing sketchnotes: a psycholinguistic study. Procedia Computer Science. 176, 2930–2939. https://doi.org/10.1016/j. Procs.2020.09.210

BUZAN, T., & BUZAN, B. (2012). Myšlenkové mapy: probuďte svou kreativitu, zlepšete svou paměť, změňte svůj život. 2. vyd. Brno: BizBooks.

CLARK, J., M., & PAIVIO, A. (1991). Dual Coding Theory and Education. Educational Psychology Review, 3(3), 149–210. https://doi.org/10.1007/BF01320076

FERNANDES, M. A., WAMMES, J. D., & MEADE, M. E. (2018). The Surprisingly Powerful Influence of Drawing on Memory. Current Directions in Psychological Science, 27(5), 302–308. https://doi.org/10.1177/0963721418755385

FERNÁNDEZ-FONTECHA, A., O‘HALLORAN, K. L., WIGNELL, P., & TAN, S. (2020). Scaffolding CLIL in the science classroom via visual thinking: A systemic functional multimodal approach. Linguistics and Education, 55. https://doi.org/10.1016/j.linged.2019.100788

GANAJOVÁ, M. a kol. (2021). Formatívne hodnotenie vo výučbe prírodných vied, matematiky a informatiky. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

GANSEMER-TOPF, A., & PAEPCKE-HJELTNESS, V. (2019). Using and assessing sketchnoting as a pedagogical tool. Conference Presentation. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16485.55525

GANSEMER-TOPF, A., PAEPCKE-HJELTNESS, V., RUSSELL, A., E., & SCHILTZ, J. (2019). „Drawing“ your own conclusions: Sketchnoting as a Pedagogical Tool for Teaching Ecology. Innovative Higher Education, 46, 303–319. https://doi.org/10.1007/s10755-020-09542-6

HEIDEMAN, P. D., FLORES, K. A., SEVIER, L. M., & TROUTON, K. E. (2017). Effectiveness and adoption of a drawing to-learn study tool for recall and problem solving: Minute sketches with folded lists. Life Sciences Education, 16(28), 1–13. https://doi.org/10.1187/cbe.16-03-0116

Inovovaný Štátny vzdelávací program. (2015). Bratislava: Štátny pedagogický ústav. https://www.statpedu.sk/sk/svp/ inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-gymnazia-so-stvorrocnym-patrocnym-vzdelavacimprogramom/

JANKO, T., KNECHT, P., KUČEROVÁ, S. R., & BLÁHA, J. D. (2018). Vizuálie v geografickém vzdělávaní: přehledová studie. Scientia in educatione, 9(2), 4–21. https://doi.org/10.14712/18047106.1027

KAROLČÍK, Š., & MURTÍNOVÁ, L. (2013–2014). Pojmové mapy a nástroje na ich tvorbu. Geografické rozhledy, 23(4), 12–14.

KIDONOVÁ, D. (2021). Využitie skečnoutingu vo vyučovaní geografie (diplomová práca). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

MAYER, R. E. (2005). Cognitive theory of multimedia learning. The Cambridge handbook of multimedia learning, 41, 31–48. https://doi.org/10.1017/CBO9780511816819.004

MOSLEH, M., & BABA, M., S. (2013). Overview of Traditional Note Taking. Educational Psychology Review, 1–28.

NOVAKOVOVÁ, B. (2015). Možnosti vizualizácie v procese učenia. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave.

PAEPCKE-HJELTNESS, V., MINA, M., & CYAMANI, A. (2017). Sketchnoting: A new approach to developing visual communication ability, improving critical thinking and creative confidence for engineering and design students. Paper presented at IEEE Frontiers in Education Conference. https://doi.org/10.1109/FIE.2017.8190659

PAPÍK, M. (1973). Náčrty vo vyučovaní zemepisu. Bratislava: SPN.

PETROVA, T. E., RIEKHAKAYNEN, E. I., & BRATASH, V. S. (2020). An Eye-Tracking Study of Sketch Processing: Evidence From Russian. Frontiers in Psychology. Procedia Computer Science, 176, 2930–2939. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00297

PILLARS, W. (2016). Visual note-taking for educators: A teacher‘s guide to student creativity. New York: W. W. Norton & Company.

RHODE, M. (2015). Příručka skečnoutingu: Ilustrovaný průvodce tvorbou vizuálních poznámek. Brno: Jan Melvil Publishing.

SCHUBERTOVÁ, R. & BEDNÁROVÁ, M. (2018). Využitie pojmového mapovania pri skúmaní predstáv žiakov a študentov o prepojení orgánových sústav. Scientia in educatione, 9(1), 104–121. https://doi.org/10.14712/18047106.999

ŠPRINGEROVÁ, P. (2017). Fenomén live visual recording a metoda sketchnoting (bakalárska práca). Brno: Masarykova univerzita.

TRAHORSCH, P. (2018). Skečnouting: tvorba vizuo-textového zápisu. Geografické rozhledy, 27(5), 26–28.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací