článek

POŽADAVKY NA VÝUKU BIOETIKY PODLE STŘEDOŠKOLSKÝCH RVP

Jana Poupová

informace

ročník: 32
rok: 2023
číslo: 1
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 26. 6. 2023
DOI: 10.14712/25337556.2023.1.2
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Článek představuje kvalitativní obsahovou analýzu českých středoškolských rámcových vzdělávacích programů (RVP) zaměřenou na bioetiku v širokém slova smyslu, tj. jak na bioetiku lékařskou, tak i environmentální. Cílem bylo zjistit, jaké afektivní cíle v oblasti bioetiky rámcové vzdělávací programy stanovují. Ačkoli se ve sledovaných do­kumentech o bioetice výslovně nehovoří, ve všech RVP se objevují preskriptivní požadavky z oblasti environmentální etiky: Žáci by měli především cítit zodpovědnost za životní prostředí a přijmout principy udržitelného rozvoje. Lékařská bioetika je opomíjena, výjimku představuje pouze požadavek na znalost asistované reprodukce uvedený v gymnaziálním RVP. Bioetika spadá ponejvíce pod přírodovědné a společenskovědní vzdělávání a dále do průřezového tématu člověk a životní prostředí, tj. do předmětů biologie (přírodopis) a základy společenských věd (občanská výchova). Ve většině sledovaných RVP je obecně formulovaný požadavek, aby se ve výuce diskutovalo o eticky ožehavých otázkách, které hýbou dnešní společností. Největší nároky v oblasti bioetiky má RVP gymnázia, které od žáků očekává ujasnění vlastních hodnot ve vztahu k přírodě i k morálním otázkám všedního dne.


klíčová slova

rámcový vzdělávací program, střední škola, environmentální bioetika, lékařská bioetika

plný text (PDF )

PDF

Reference

Araújo, J., Costa Gomes, C., Jácomo, A., & Martins Pereira, S. (2017). Teaching bioethics in high schools. Health Education Journal, 76(4), 507–513. https://doi.org/10.1177/0017896917690566

Asada, Y., Tsuzuki, M., Akiyama, S., Macer, N. Y., & Macer, D. (1996). High school teaching of bioethics in New Zealand, Australia and Japan. Journal of Moral Education, 25(4), 401–420. https://doi.org/10.1080/0305724960250403

Balatsou, M., & Theologou, K. (2022). Teachers ́ views on the incorporation of bioethics courses in primary school syllabuses. Eubios Journal of Asian and International Bioethics, 32(2): 63–68.

Bhardwaj, M., & Macer, D. (1999). A comparison of bioethics in school textbooks in India and Japan. Eubios Journal of Asian and International Bioethics, 9(2), 56–60.

Černý, D. (2021). Eutanazie a dobrý život. Filosofia, Ústav státu a práva.

Darmanin, L. (2020). Bioethics matters: should bioethics education be introduced in the Maltese curriculum? [Diplomová práce, Maltská univerzita].

de Lemos Tavares, A. C. A. L., Travassos, A. G. A., & Rego, F. (2022). Bioethics curriculum in medical schools in Portuguese-speaking countries. BMC Medical Education, 22(1), 1–9. https://doi.org/10.1186/s12909-022-03250-9

Dvořáková, K. (2018). Bioetika VI – Antikoncepce. [Diplomová práce, Univerzita Karlova]. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/98006

Dzeparoski, I., Dimishkovska, A., Donev, D., Popovska, J., & Todorovska, M. (2020). A comparative study of philosophical courses in Macedonian and Croatian high schools. IJERT, 5(1), 9–20.

Erdogan, M., Kostova, Z., & Marcinkowski, T. (2009). Components of environmental literacy in elementary science education curriculum in Bulgaria and Turkey. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 5(1), 15–26. https://doi.org/10.12973/ejmste/75253

Finlay, I., Choong, K., & Nimmagadda, K. (2019). Is UNESCO’s Undergraduate bioethics integrated curriculum (medical) fit for purpose? Journal of Medical Ethics, 45: 600–603. https://doi.org/10.1136/medethics-2019-105437

Havlíková, M. (2017). Výchova k odpovědnosti a etickému vztahu ke zvířatům u žáků na 2. stupni základní školy. [Diplomová práce, Masarykova univerzita]. https://is.muni.cz/th/vdkp0/Diplomova_prace__Michaela_Havlikova.pdf

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Portál.

Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative health research, 15(9), 1277–1288. https://doi.org/10.1177/1049732305276687

Hubálek, T. (2016). Etická výchova bez etiky – teoretický paradox či edukační realita? Civilia, 7(2), 118–126.

Jemelka, P. (2016). Bioetika. Masarykova univerzita.

Kašpárek, V. (2019). Koncept etické výchovy na českých školách. [Bakalářská práce, Masarykova univerzita]. https://is.muni.cz/th/iq14v/?lang=en

Kovaříková, J. (2018). Transsexualita jako bioetické téma. [Bakalářská práce, Masarykova univerzita]. https://theses.cz/id/yih0zo/

Kuře, J. (2020). Prospektivní bioetika. Filosofia.

Levinson, R. (2004). Teaching bioethics in science: Crossing a bridge too far? Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education, 4(3), 353–369. https://doi.org/10.1080/14926150409556619

Macer, D. (2004). Bioethics education for informed citizens across cultures. School Science Review, 86(315), 83–86.

MŠMT (2021). Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-pro-gymnazia-rvp-g/

MŠMT (2020a). Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82–44–M/01 Hudba. https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-stredniho-odborneho-vzdelavani-rvp-sov/konzervatore/82-umeni-a-uzite-umeni/

MŠMT (2020b). Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí. https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-stredniho-odborneho-vzdelavani-rvp-sov/obory-l-a-m/16-ekologie-a-ochrana-zivotniho-prostredi/

MŠMT (2020c). Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 41-51-E/01 Zemědělské práce. https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-stredniho-odborneho-vzdelavani-rvp-sov/obory-e/41-zemedelstvi-a-lesnictvi/

Nunes, R., Duarte, I., Santos, C., & Rego, G. (2015). Education for values and bioethics. Springerplus, 4(1), 1–8. https://doi.org/10.1186/s40064-015-0815-z

Ondok, J. P. (2005). Bioetika, biotechnologie a biomedicína. Triton.

Poupová, J. (2019). Jak na výuku bioetiky. Komenský, 144(1), 39–42.

Semotamová, K. (2016). Vybrané směry environmentální etiky a jejich uplatnění v kurikulárních dokumentech. [Bakalářská práce, Masarykova univerzita].

ŠPÚ (2015a). Štátny vzdelávací program pre gymnáziá. https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/statny_vzdel_program_pre_gymnazia.pdf

ŠPÚ (2015b). Štátny vzdelávací program pre gymnáziá. https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/biologia_g_4_5_r.pdf

ŠPÚ (2015c). Štátny vzdelávací program pre gymnáziá. https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/obcianska_nauka_g_4_5_r.pdf

ŠPÚ (2015d). Štátny vzdelávací program pre gymnáziá. https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/eticka_vychova_g_4_5_r.pdf

Ten Have, H., & Gordijn, B. (2012). Broadening education in bioethics. Medicine, Health Care and Philosophy, 15(2),99–101. https://doi.org/10.1007/s11019-012-9392-x

UNESCO (2016). Bioethics core curriculum. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org

Univerzita Karlova (2022). Studijní informační systém. https.//is.cuni.cz

Vácha, M., Königová, R., & Mauer, M. (2012). Základy moderní lékařské etiky. Portál.

Van Potter, R. (1971). Bioethics. Bridge to the future. Prentice Hall Inc.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací